کتابخانه ها - تصویری از نخستین شبکه فرهنگی فرانسه (۹ اپریل ۲۰۱۸ / ۲۰ حمل ۱۳۹۷)

بمناسبت روز کتابخانه ها که بتاریخ ۱۰ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۲۱ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی) از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه تدویر یافت، نتایج عمده کارزار مشوره خواهی و همه پرسی درمورد نخستین شبکه فرهنگی فرانسه بزودی اعلام و نشر می گردد.

JPEG

کتابخانه ها نخستین تجهیزات و تدارکات فرهنگی مجاورت بحساب آمده، و یک بخش عرضهء خدمات عامه ای است که موافقت آرأ عمومی فرانسوییان را باخود دارد. ما، درحالیکه گزارش مأموریت ایریک اورسِنا در زمینه، بروز سه شنبه ۲۰ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (اول حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) بحضور رئیس جمهور تقدیم گردیده بود، خاصیت های اساسی مهمترین شبکه فرهنگی فرانسه را ذیلاً تذکار می دهیم.

کتابخانه ها – تصویری از نخستین شبکه فرهنگی فرانسه

۱)- تجهیزات و تدارکات فرهنگی مجاورت که موافقت آرأ عمومی فرانسوییان را باخود دارد.

- ۲۷ میلیون فرد حداقل یکبار درب یکی از ۵۰۰ ۱۶ کتابخانه عامه را گشوده اند.
-  %۸۹ مردم از عرضهء خدمات یک کانون مطالعه عامه مستفید می گردند.
- %۶۰ نوجوانانی بین سنین ۱۱ و ۱۶ سال، حداقل یک مرتبه به یک کتابخانه مراجعه نموده اند.
- جوامع محلی هر سال مبلغ ۷،۱ میلیارد یورو را برای کتابخانه ها هزینه می کنند.

JPEG

۲)- بسوی تعمیم دسترسی همگان به کتابخانه ها

- ۲۸۰ میلیون سند هر سال به امانت گرفته می شود.
- %۷۱ کتابخانه ها از لحاظ ساختاری به نابینایان و یا به اشخاصیکه از معیوبیت دید رنج می برند، قابل دسترس می باشد – عین فیصدی در شهرهای دارای بیش از ۰۰۰ ۱۰۰ باشنده، و شهرک های با کمتر از ۰۰۰ ۲ باشنده صدق می کند.
- محض %۱۲ فرانسوییان وامگیران فعال کتب اند (حداقل ۱ جلد کتاب در سال).
- %۴۱ کتابخانه ها در شهرهای با نفوس بیش از ۰۰۰ ۱۰۰ باشنده، مجهز با کمپیوترهای مطابق به نیازمندی های معیوبین و معلولین است.
زمان میانگین بازبودن هفته وار کتابخانه :
-  ۲۰ ساعت در شهرهای دارای بیش از ۰۰۰ ۲۰ باشنده (بیش از ۱ ساعت در ۵ سال)
- ۴۲ ساعت در شهرهای دارای بیش از ۰۰۰ ۱۰۰ باشنده.

JPEG

۳)- عرضهء خدمات فرهنگی عامه، ضامن همبستگی و انسجام اجتماعی

-  %۹۲ کتابخانه ها یک معاهدهء مشارکت را با یک مکتب بسته است.
- %۸۰ کتابخانه های شهرهای دارای بیش از ۰۰۰ ۲۰ باشنده پیمان های مشارکت را با مراکز فرهنگی عقد نموده است.
- %۹۰ کتابخانه های شهرک های دارای بیش از ۰۰۰ ۵ باشنده یک قرارداد شراکت با یک ساختاری برای کودکان کم سن دارد.
- %۱۹ کتابخانه ها یک معاهدهء مشارکت را با یک لیسه یا یک نهاد تدریسات ثانوی امضأ نموده است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Les-bibliotheques-photographie-du-premier-reseau-culturel-francais
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Une-strategie-pour-les-bibliotheques

تاریخ نشر 16/04/2018

قسمت بالایی صفحه