کاپ 21 / COP21 - توافقنامهء پاریس با اجماع نظر تمامی اعضأ، بتاریخ 12 دسامبر 2015 (21 قوس 1394) به تصویب رسید. [fr]

یک مرحلهء تاریخی در مذاکرات اقلیمی با تصویب یک توافقنامهء جهانی در اخیر کنفرانس کاپ 21 / COP21 با تأیید اکثریت قاطع آرأ در شهرک لو بورژهِ فرانسه، رقم خورد. قسمت اعظم متن تفاهمنامه را موارد غیر الزامی یا بدون اعمال قیود تشکیل می دهد. نمایندگان 195 کشور جهان تعهد سپردند تا از سال 2020 میلادی به بعد، گرمای حرارت زمین را تحت 2 درجهء سِلسیوس محدود ساخته و کوشش خواهند کرد که حرارت از 1،5 درجهء سِلسیوس تجاوز نکند. اما بعضی نکات گُنگ و مبهم پابرجا است و دول باید به وعده های شان وفادار باقی بمانند.

توافقنامهء پاریس با اجماع نظر جمله اعضأی کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم (COP21) به تصویب رسید.

JPEG

بعد از دوهفته و مکمل سه شب مذاکرات تُند و نفس گیر، آقای لوران فابیوس رئیس بیست و یکمین کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد دربارهء تغییرات اقلیمی، با بُلند کردن صدای یک ضربهء چکش چوبی و گرفتن علامه سبز رویداد، براعتبار متن یادشده، صحه گذاشت. تا آخرین لحظات، بالای هر کلمهء متن جر و بحث صورت گرفت ؛ در گردان فعلی به زمان "خواهد شد" که می توانست، نظر به قرایین در اثر فشار ایالات متحده امریکا، به "شاید شود" مبدل گردد : ذیلاً محتوای کامل آنرا دریافت بدارید. توافقنامه متذکره در ماه اپریل آینده امضأ خواهد شد ؛ در سال 2020 میلادی مرعی الاجرا خواهد گردید و در طول قرن پیگیری شده و اعتبار خواهد داشت. این امر، بخصوص بعد از شکست اجلاس کوپنهاگ، نظر به فکر خانم وِرونیک روبیروت، متخصص ما در امور زیست محیطی، یک نقطهء چرخش محسوب می شود. ولی نظر به سخنان خانم روبیروت، توافقنامه جهانی باید حتماً در سیاست های ملی دول راه پیدا کند.

JPEG

نکات کَلیدی :

  • محدود ساختن گرمای اقلیم "بطور ملموس پایین تر از 2 درجهء سِلسیوس در مقایسه به سطح حرارت هوا قبل از عصر انقلاب صنعتی" و با تأکید به "ادامهء تلاش ها جهت محار نمودن افزایش دما تا 1،5 درجهء سِلسیوس"،
  • محض مگر با هدفی فقط یکبار "صعود افرازات جهانی گازهای گلخانه ای، درهر فُرصتی که امکان پذیر باشد"،
  • توافقنامه، معنی و مفهوم عدالت اقلیمی را برسمیت شناخته و مسئولیت های مختلفه و تفکیک شده ای کشورها را مدنظر می گیرد.
  • بعد از تعبیهء نخستین صورت حساب و موجودی عمومی در سال 2023، هر پنج سال، یک بازنگری از تعهدات در مورد کاهش گازهای گلخانه ای انجام می یابد و بعد از تاریخ ذکر شده، هر کشوری که بخواهد، می تواند خودرا از مقررات این تفاهم بدر کند. هر مملکتی می تواند مسیر و هدف در راستای گازهای گلخانه ای را تغییر دهد، اما بهرگونه ای که باشد، باید مطلقاً بسوی کاهش گازهای مضره گام برداشته باشد.
  • "مبلغی به مقدار 100 میلیارد دالر در سال" از سوی کشورهای شمال، باید کشورهای جنوب را مدد نماید ؛ در اصل این مبلغ تمویل مالی دوباره ارزیابی شده و نهایتاً در سال 2025 افزایش خواهد یافت.
  • معکوساً، هیچ پرسشی در بابتء "مسئولیت و غرامت" بخاطر زیان و خساراتی که ممالک در حال رُشد متقبل می شوند، مطرح نمی گردد.
PDF - 562.8 kb
(PDF - 562.8 kb)


کاپ 21 - COP21، متن توافقنامهء پاریس به لسان فرانسوی

PDF - 505.8 kb
(PDF - 505.8 kb)


کاپ 21 - COP21، متن توافقنامهء پاریس به لسان انگلیسی

JPEG

تاریخ نشر 23/12/2015

قسمت بالایی صفحه