کانکور"سپید"جهت شمول در پوهنتون، در لیسه عالی استقلال اخذ گردید. [fr]

لیسه عالی استقلال، برای نخستین بار بعد از افتتاح اش در سال 1922 (1301 هجری شمسی) میزبانِ آزمون کانکور "سپید" یا امتحاناتِ کانکور افتخاری جهت دخول در پوهنتون بود : یک تن ازمتعلمین لیسه اناثیه ملالۍ، نهاد تعلیمات ثانویِ که از جانب سفارت فرانسه نیزحمایت می شود، برنده ای این کانکور شد !

اخذ امتحانات این کانکور در حضورداشت جمع کثیری از شخصیت های رسمی افغان، بیانگرِ همکاری تنگا تنگ بین تیم های هر دو لیسه و کیفیت کاری مرعی الاجرا شده از مبداَ (بخصوص طرح ریزی آزمون و چاپ رساله ای برای کمک به آمادگی دروس کانگور)، می باشد. با پشتیبانی سفارت فرانسه (پروژه "الم") تدریس این مضامین در هر دو لیسه طی ماه های قبل از تدویر کانکور که در کابل در اخیر فصل زمستان پیش بینی شده است، حفظ خواهد شد.

در آینده، اصلِ کانکور"سپید" بایستی از جانب تیم های اصول تدریسِ هر دو لیسه تداوم یافته و به همهَ شاگردان پیشنهاد شود.

جهت سمع گزارشِ رادیوی بین المللی فرانسه (R.F.I. ) که در سال 2010 در بارهَ هر دو لیسه مذکور تعبیه شده است، بر جمله-ارتباطی آتی کلیک کنید :

"افغانستان : لیسه های اسقلال و ملالۍ کابل، موَفقیتی در همکاری فرانسه – افغانستان"

"Afghanistan : les lycées Esteqlal et Malalai de Kaboul, une réussite de la coopération franco-afghane."

تاریخ نشر 04/12/2014

قسمت بالایی صفحه