کانکور "سفیر جوان" : از برندگان این آزمون در وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" پذیرایی بعمل آمد (۲۲ می ۲۰۱۸ / اول جوزا ۱۳۹۷)

شاگردان صنوف یازدهم بخش علوم لیسهء نِلسون ماندِلا و برندگان نهایی کانکوری بنام "سفیر جوان"، در پاریس از جانب آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بحضور پذیرفته شدند. آقای موریس گووردو – مونتِین، منشی عمومی وزارت امور خارجه از این شاگردان مستعد و موفق پذیرایی و میزبانی نمود، و مدعوین جوان باهوتل وزیر که قلب دیپلوماسی فرانسه بشمار می آید، آشنا گردیدند.

JPEG

از شاگردان لیسه های اکادمی نانت خواسته شده بود تا خود شان را در موقف یک دیپلومات قرار داده و بواسطهء نگاشتن بیانیه و ارائه شفاهی عالی، یک مقطع کَلیدی تاریخ جهان را در ذهن تصور نموده، جامه عمل پوشانده و بروی صحنه آورند. هیئت منصفه کانکور مذکور که متشکل از دیپلومات ها، مدرسین و مورخین بود، به تحقیق و جستجو، کیفیت استدلال و قوت اعتقاد ارجیحت می داد.

JPEG

امور مقدماتی بر اسناد اصلی ای که در مرکز آرشیف های دیپلوماتیک نانت محفوظ است، استوار بود. یک کار عملی طی نیم روز در سایت و آرشیف ها که دربرگیرنده بازدید از مرکز و بهره برداری از اسناد بود، به شاگردان صنوف یادشده پیشنهاد گردید.

(...)

PNG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/action-scientifique-et-culturelle-des-archives-diplomatiques/service-educatif/article/concours-du-jeune-ambassadeur-les-laureates-recues-au-quai-d-orsay-22-mai-2018

تاریخ نشر 27/05/2018

قسمت بالایی صفحه