کانکور سال ۲۰۱۶ مکتب خاص نظامی و مکتب مختلط نظامی اردو [fr]

هفت تن از افسران جوان اکادمی نظامی ملی افغانستان واقع قرغه، به امید تعقیب رد پای تقریباً ده تن از اسلاف شان که در مکتب خاص نظامی یا مکتب مختلط نظامی اردو "کوئیکیدان" آموزش دیده بودند، امتحانات کانکور مربوطه را بروزهای ۸ و ۹ مارچ ۲۰۱۶ (۱۸ و ۱۹ حوت ۱۳۹۴) سپری نمودند.

این افسران جوان افغان مانند رفقای شان از کم و بیش سی کشور جهان، بعد از تعقیب نمودن سه ساعت دورس لسان فرانسوی در هفته طی دو یا سه سال، و نیزمدت شش ماه آمادگی در کورس های تأمین شده از سوی بخش همکاری نظامی فرانسه، با کارزار امتحانات کانکور مواجه شدند.

هفت افسر جوان ما بعد از ارزیابی سویهء لسان فرانسوی، با مطالعه یک متن منتخب از کتاب جنرال دوگول تحت عنوان "بسوی اردوی حرفوی"، مانند سال پار در بخش تاریخ مربوط به قدرت امریکا یا حکومتداری جهانی، مقالاتی نوشتند. به ادامه دو آزمون نخست، از ایشان یک امتحان تحریری در بخش معلومات آفاقی، اینبار اختصاص یافته به ماده اول قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه مرتبط به برابری در مقابل قانون یا به جایگاه تدریس اکادمیک در تعلیمات نظامی، اخذ گردید.

JPEG

آنانیکه از این کانکور موفق بدر می آیند، در ماه سپتامبر آینده به مکتب "کوئیکیدان" خواهند رفت و در آنجا نظر به ثبت نام، دو یا سه سال تعلیمی را پیگیری کرده و بعداً یک سال اضافی را در یک مکتب تخصصی قوه زمینی فرانسه سپری خواهند نمود.

ما دراین کانکور دشوار به هرهفت افسر جوان افغان، این کاندیدان دلیر و شایسته، قلباً موفقیت و سربلندی آرزو می کنیم !

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه