"کامپوس فرانس" – "کامپوسآرت" [fr]

ارتقای تحصیلات در عرصهء هنر و مهندسی
نامزدی از طریق ارتباط برقی
نشانی برقی :
JPEG


"کامپوسآرت"، مأموریت ها
:
- با شراکت انجمن ملی مکاتب عالی هنر، و وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه،
- ارتقای تعلیمات هنری و مهندسی فرانسوی در جهان،
- بهبود نمایهء مکاتب مربوط به رشته های هنر و مهندسی،
- ارائهء ابزار کارآ و مورد اعتماد به محصلین و نهادهای ذیربط جهت ثبت نام در فرانسه،
- وغیره.

جهت دریافت معلومات لازمه :

PDF - 1.7 Mb
(PDF - 1.7 Mb)

به لسان فرانسوی

PDF - 1.7 Mb
(PDF - 1.7 Mb)

به لسان انگلیسی

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه