کامپوس فرانس با وزارت تحصیلات عالی افغانستان توافقنامه ای عقد می کند.

در چوکات همکاریِ نهادهای تحصیلات عالی میان فرانسه و افغانستان، متصدی تحت نامِ "کامپوس فرانس" Campus France ، به تازگی توافقنامه ای را با وزارت تحصیلات عالی افغانستان امضاَ کرد.

JPEG - 24.8 kb
Signature de la convention en présence des institutions afghanes bénéficiaires, du chargé de coopération de l’ambassade de France et de la conseillère auprès du vice-ministre de l’Enseignement supérieur.

امضاَی توافقنامه در حضورداشت نهادهای ذیدخلِ افغان، مسئول همکاری سفارت فرانسه و مشاورِمعین وزارت تحصیلات عالی

این بابِ جدید در همکاری ما با افغانستان، عملی ساختن برنامهَ بورس های تحصیلی در بخش صحت به نفع محصلین افغان را سهولت می بخشد : تحصیلات به سویهء ماستری، کارآموزی های کوتاه و دراز مدت برای اطبآ (قبل از تحصیل، تعقیب کورسهای تقویه لسانِ فرانسوی مد نظر گرفته شده است) و برنامه های تبادله و مراوده با پوهنتون های فرانسوی.

برنامهَ متذکره ظرف چهار سال آینده پا درمنصهَ عمل خواهد گذاشت. برنامه فُرصت می دهد تا عملکرد آن مُمدی واقع شود در انکشاف تحصیلات عالیِ که یکی از اولویت های حکومت افغانستان می باشد.

تاریخ نشر 04/12/2014

قسمت بالایی صفحه