"کامپوسآرت" ارتقای تحصیلات در عرصهء هنر و مهندسی - گشایش کارزار نامزدی ها از طریق ارتباط برقی جهت شمولیت در مکاتب هنر و مهندسی در فرانسه


گشایش کارزار نامزدی ها از طریق ارتباط برقی جهت شمولیت در مکاتب هنر و مهندسی در فرانسه

دور ارائه نامزدی از طریق ارتباط برقی به تعلیمات در بخش هنر و مهندسی http://candidature.campusfrance.org/candidature/campusart.html در سایت شبکهء "کامپوسآرت" تا تاریخ ۱۱ فبروری ۲۰۱۷ (۲۳ دلو ۱۳۹۵) بروی علاقه مندان این علوم باز است.

هشدار : دوسیه های نامزدی درج اوراق باید نهایتاً بتاریخ ۱۱ فبروری ۲۰۱۷ (۲۳ دلو ۱۳۹۵) به آژانس کامپوس فرانس پاریس برسد.

"کامپوسآرت" یک شبکهء نهادهای فرانسوی است که آموزش های را در بخش هنرها و مهندسی پیشکش نموده، و بواسطهء آژانس کامپوس فرانس رهنمونی گردیده و از حمایت وزارتخانه های معارف، تحصیلات عالی و تحقیقات، امور خارجه و انکشاف بین المللی و فرهنگ، و همچنان انجمن ملی مکاتب عالی هنر برخوردار می باشد.

سایت انترنتی http://www.campusart.org/flash/edufr_content.asp (تحت بعضی شرایط) امکان بهره برداری از تعلیمات در رشته هنرهای تجسمی، مهندسی، سینما، میراث تاریخی، دیزایین، ارتباط بصری، مود، موسیقی، مهندسی داخل تعمیر، ... در مقطع صنوف آمادگی، لیسانس، ماستر، مافوق ماستر و دوکتورا را که از سوی مکاتب عضوء شبکه پیشنهاد می گردد، میسر می سازد.

انتخاب یک رشتهء تعلیمی با روند نامزدی از ورای ارتباط برقی سریع و فعال http://candidature.campusfrance.org/candidature/campusart.html همراه بوده و زمینهء تکمیل نمودن محض یک دوسیهء نامزدی محصلین خارجی را که قابل دید در بیش از ۷۰ مکتب باشد، فراهم می نماید.

بتاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۱۷ (۲۵ حوت ۱۳۹۵) برای گرفتن آمادگی های هرچه زودتر اقامت، جوابی به دوسیهء نامزدی داده خواهد شد.

ارائه این خدمات تا فُرصتی که خود نامزد تصمیم به قبولی یک پیشنهاد تعلیمی می گیرد، کاملاً رایگان است.

این روند نامزدی از طریق رابطهء برقی در هر گوشه جهان قابل استفاده بوده و به معرض دسترسی قرار دارد.

"کامپوسآرت" جایگزین "روند تحصیلات در فرانسه" http://www.campusart.org/accueil/candidater-en-ligne/campusart-et-les-pays-a-procedure-cef/ نمی گردد. روند اخیر الذکر اکنون در اکثر کشورهای که در آنجا ضرورت به داشتن ویزه است، مرعی الاجرا بوده و در ممالک ذیدخل مسئله http://www.campusart.org/accueil/candidater-en-ligne/campusart-et-les-pays-a-procedure-cef/ ، یک امر اجباری است.

تقویم این روند خاص بگونه ذیل تدوین یافته است :

- از ۴ نوامبر ۲۰۱۶ تا ۱۱ فبروری ۲۰۱۷ (از ۱۴ عقرب الی ۲۳ دلو ۱۳۹۵) : گشایش سایت نامزدی "کامپوسآرت". اخذ دوسیهء نامزدی برقی "کامپوسآرت" از سوی محصلین.
- ۱۱ فبروری ۲۰۱۷ (۲۳ دلو ۱۳۹۵) : معیاد نهایی اخذ دوسیهء نامزدی برقی "کامپوسآرت". آخرین معیاد پذیرش دوسیه های درج اوراق نامزدان در آژانس کامپوس فرانس پاریس. آغاز گفتگوهای احتمالی با نامزدان بذریعهء تیلفون یا کنفرانس های- بصری. آغاز پیشنهادات برای ثبت نام مقدماتی از سوی نهادها به نامزدان، از ورای سکوی "کامپوسآرت" شان.
- ۱۵ مارچ ۲۰۱۷ (۲۵ حوت ۱۳۹۵) : ختم پیشنهادات برای ثبت نام مقدماتی از سوی نهادها به نامزدان، از ورای سکوی "کامپوسآرت" شان.
- از ۳۰ مارچ تا ۱۶ اپریل ۲۰۱۷ (از ۱۱ الی ۲۸ حمل ۱۳۹۶) : جوابات نامزدان به پیشنهادات نهادها از طریق حساب شان در "کامپوسآرت".
- ۱۵ اپریل ۲۰۱۷ (۲۷ حمل ۱۳۹۶) : معیاد نهایی تأیید شمولیت در آموزش از سوی محصلین، از طریق حساب شان در کامپوسآرت". مسدود شدن سایت نامزدی "کامپوسآرت"
- از ۱۷ اپریل تا آغاز ماه می ۲۰۱۷ (از ۲۹ حمل الی اواسط ماه ثور ۱۳۹۶) : آماده نمودن و ارسال تصدیقنامه های اصلی ثبت نام مقدماتی از سوی نهادهای مربوطه.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه