کامبوج – عدالت بین المللی (۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۵ عقرب ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از تصمیم تاریخی مورخ ۱۶ نوامبر (۲۵ عقرب) گذشته مراجع عدلی فوق العاده محاکم دولت شاهی کامبوج مبنی بر صدور امر محکومیت به نسل کشی آن اعمالی که خمرهای سرخ بر ویتنامی ها، جمعیت مسلمان شم ها و دیگر اقلیت های مذهبی روا داشته انجام داده اند، استقبال و قدردانی می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه از کارکرد مراجع عدلی فوق العاده محاکم دولت شاهی کامبوج از بدو ایجاداش در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی) پشتیبانی کرده، و با سهمگیری در تقویت عدالت بین المللی و تثبیت و تحکیم صلح و قانونمندی در دولت شاهی کامبوج، کمک اش را به فعالیت مراجع عدلی مذکور دنبال خواهد نمود.

جمهوری فرانسه تعهد راسخ اش را در راستای مبارزه علیه معافیت مجدداً یادآهانی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cambodge/evenements/article/cambodge-justice-internationale-16-11-18

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه