کامبوج – عدالت بین المللی – رد تقاضای بازنگری پرونده های جنایی دو رهبر سابق رژیم خِمرهای سرخ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ / ۳ قوس ۱۳۹۵)

ستره محکمهء مرجع فوق العاده عدلی و قضایی محاکم کشور کامبوج، بتاریخ ۲۳ نوامبر (۳ قوس) تقاضای بازنگری پرونده های عدلی و جنایی اسامی نوون شی و خیو سامپان، دو رهبر پیشین رژیم خِمرهای سرخ را رد نمود.

JPEG

معهذأ، مصوبهء حکم مورخ ۷ آگست ۲۰۱۴ (اواسط اسد ۱۳۹۳) محکمهء ابتدایی مبنی بر محکومیت اسامی فوق الذکر به حبس جنایی مادام العمر، نظر به ارتکاب قتل عام و جنایات علیه بشریت، تأیید گردیده و نافذ می باشد.

فرانسه از مرجع فوق العاده عدلی و قضایی محاکم کشور کامبوج بعد از ایجاداش در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) پشتیبانی می کند. فرانسه به حمایت اش از کارکردهای این مرجع فوق العاده عدلی و قضایی که در راستای تقویهء عدالت بین المللی و تحکیم صلح و قانونمداری در کامبوج موثر تمام می شود، ادامه می دهد.

اجراآت عدلی و قضایی این محاکم خاص جهت تأمین عدالت به قربانیان رژیم کمونیستی خِمرهای سرخ یک اصل مبرم و الزامی محسوب می گردد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cambodge/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-cambodge-evenements/article/cambodge-justice-internationale-rejet-de-l-appel-de-deux-anciens-dirigeants-du

تاریخ نشر 28/11/2016

قسمت بالایی صفحه