کارمندان دولتِ افغانستان از یک دورهَ سویه عالی آموزشی در مکتب ملی ادارهِ فرانسه مستفید می شوند. [fr]

تدویرِ یک کارگاه آموزشی در بخش فن تحریر متون معیاری برای 45 تن از کارمندان دولت افغانستان،

سفارت فرانسه در چوکات پروژهَ اصلاحات سیستم های امنیتی، رویکار تعلیمی ای در ساحهَ فن تحریر متون معیاری را به 45 کارمند شعبهَ تقنین وزارت عدلیه کشور، منوط به وزارت تجارت ایالات متحده امریکا و سفارت امریکا در افغانستان، انسجام داد.

JPEG - 88.7 kb
Avec l’Ecole Nationale d’Administration

این دورهَ آموزشی بالاخره با حمایت شورای دولت، سهم گیری فعال اعضاَی هر دو مجلس پارلمان، دارالانشای حکومت و وزارت عدلیه، در مکتب ملی ادارهِ فرانسه در پاریس تدویر گردید : از گروپ اول مرکب از 22 کارمند افغان طی هفتهَ نخست ماه دسامبر (از تاریخ اول تا 5 دسامبر 2014 مطابق 10 الی 14 قوس 1393) و متعاقباً از گروپ دوم مرکب از مابقی 23 کارمند در هفتهَ ثانی ماه دسامبر (از تاریخ 8 تا 12 دسامبر مصادف 17 الی 21 قوس 1393) پذیرایی بعمل آمد.

JPEG - 141.1 kb
Au Conseil d’Etat

این کورس تعلیمی که اساساً بر تخنیک ها و روند نگارشِ مسوده های قانون و احکام می پیچید، بواسطهَ کارمندان ارشد فرانسوی گردانندگی شد. وزارت تجارت ایالات متحده امریکا بخش عمده تحویل آنرا بعهده داشت. این برنامهَ آموزنده از جانبی به وزارت عدلیه و کارکنان افغان مُثمر تمام شد و از سوی هم فُرصتی بود جهت پخش حقوق فرانسه و نیروی کارشناسی ما در افغانستان.

JPEG - 142.3 kb
Au Conseil d’Etat

قابل یادآوری است، قوه تقنین در افغانستان مسئولیتِ اموری را بدوش دارد که دارالانشای حکومت و شورای دولت فرانسه در امر تحریر مسوده های قانون ... موَظف می باشند : قوه متذکره قبل از سپردن متون قوانین به ولسی جرگه و به مشرانو جرگه، متضمن یکپارچگی و کیفیت آن متونی است که الزاماً تحت کار و تدقیق اش قرار می گیرد. در حالیکه این کشور دست اندرکار جهت نوشتن مجدد و منظم مجموعه ای قوانین جزاء، ملکی، تجاری و مالی خود می باشد، قوه تقنین در روند استقرار قانونمندسازی دولت در افغانستان یک نهاد کَلیدی محسوب می شود.

تاریخ نشر 22/12/2014

قسمت بالایی صفحه