کارزار مشاوره و نظرخواهی شهروندی جهت ایجاد مجدد اروپا

از آغاز ماه اپریل تا آخر ماه اکتوبر سال جاری ۲۰۱۸ میلادی (از اواسط ماه حمل تا اوایل ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، مجالس گفتگوها و تمرینات مردم سالاری مشارکتی در ۲۷ کشور اروپایی برگزار می گردد. هدف از این کارزار مشاوره و نظرخواهی گسترده، استقرار پیوند میان مردمان و ساخت و ساز اروپایی است.

JPEG

در سرتاسر قارهء اروپا، احساس انفصال و گسستگی میان مردمان و تصامیم اتخاذ یافته در بروکسل از زمانی تبارز نموده و جا افتاده است. یک تعداد کثیری از شهروندان نارضایتی یا یأس شان را ابراز می دارند.

در چنین حالت و وضعیتی، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روی دست گرفتن ابتکار مبتنی بر راه اندازی یک روند مشاوره و نظرخواهی شهروندی را پیشنهاد نمود.

JPEG

موصوف درمورد این چنین فرموده بود : "من با شور و اشتیاق آرزومندم درهرجای که سران تصمیم به انتخاب این مسیر را اتخاذ نمایند، تا ما در داخل هر دولت عضو طی مدت شش ماه قادر به تدویر کارزار مشاوره و نظرخواهی مردم سالاری گردیم ؛ این کارزار مشاوره شهروندی فُرصتی است برای مردمان مان در سرتاسر کشورهای مان، تا آن اروپایی که می خواهند، مطمح بحث و تبادل نظر قرار دهند."
امانوئل ماکرون، ایراد نُطق در پنیکس – ۷ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۶ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی)

بتاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۲۳ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی)، خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه راهکار نظم و نسق درعرصه متذکره را در شورای وزرأ ارائه و معرفی نمود.

از آغاز ماه اپریل تا آخر ماه اکتوبر سال جاری ۲۰۱۸ میلادی (از اواسط ماه حمل تا اوایل ماه عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، در ۲۷ کشوری که خواستار مرحله پیمایی بصوب این منزل شده بودند (به استثنأی انگلستان)، جلسات گفتگوها و تمرینات مردم سالاری مشارکتی درعین زمان دایر می گردد. جهت ادغام حداکثر شهروندان در روند یادشده، یک کارزار مشاوره و نظرخواهی شهروندی از ورای خط برقی تنظیم می یابد.

JPEG

یک پَنِلی مرکب از شهروندان اروپایی بروزهای ۵ و ۶ می (۱۵ و ۱۶ ثور) تشکیل جلسه داده، و موضوعات مشترک را تعیین و تعریف می کند.

کُنه این کارزار مشاوره و نظرخواهی بر چند اصل بزرگ مشترک مربوط به تمامی دول عضو اشتراک کننده استوار است : کارزار باز به جمیع شهروندان، کثرتگرایی، شفافیت.

در فرانسه از همین اکنون صدها رویداد تحت اهتمام و تدوین قرار دارد. بتاریخ ۱۷ اپریل (۲۸ حمل) گذشته، رئیس جمهوری فرانسه در نخستین اجلاس مشاوره و نظرخواهی شهروندی منعقده اِپینَل اشتراک ورزید.

ارائهء یک جمع بندی عمومی عنوانی سران دول و حکومات، در مراحل مقدماتی و علیا شورای اروپا در ماه دسامبر ۲۰۱۸ میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی) مدنظر گرفته شده است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : www.quelleestvotreeurope.fr
consultations.citoyennes chez diplomatie.gouv.fr
Tél : 01 43 17 60 00
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/des-consultations-citoyennes-pour-refonder-l-europe/

تاریخ نشر 22/04/2018

قسمت بالایی صفحه