ستاژهای وکالت دفاع [fr]

در چوکات همکاری میان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و شورای ملی وکلای مدافع فرانسه، دو تن از وکلای مدافع افغان بمنظور سپری نمودن ستاژ وکالت دفاع در دارالوکاله های فرانسه در ماه نوامبر ۲۰۱۶ بمدت سه هفته به این کشور سفر نمودند.

JPEG

خانم عالمه رضایی و آقای احمد شاه شرمین سه هفته ستاژ شان را در دارالوکاله های BOURAYNE & PREISSL و LIZOP سپری نمودند. در این مدت این وکلای مدافع کار های روزانه این دارالوکاله های معتبر فرانسه را مشاهده و با آنان همکاری نمودند.

JPEG

وکالت دفاع در افغانستان یک مسلک جوان است. این وکلای مدافع توانستند مسایل مربوط به مدیریت یک دارالوکاله و تخصصی بودن آنها را در فرانسه از نزدیک مشاهده نمایند.

تاریخ نشر 04/01/2017

قسمت بالایی صفحه