کابل : لحظهء سکوت برای ادأی احترام به یاد څارمن اکزاویهِ ژوجولهِ

سه شنبه، ۲۵ اپریل ۲۰۱۷ (۵ ثور ۱۳۹۶)، لحظهء تأمل و سکوت عمومی در محوطهء سفارت فرانسه در کابل حفظ گردید.

JPEG

کارمندان سفارت فرانسه در کابل از خاطره و شخصیت څارمن اکزاویهِ ژوجولهِ که پنج روز قبل حین انجام یک مأموریت نظارت و تأمین امنیت در شانزهِ لیزهِ پاریس بوسیلهء دهشت افگنی به قتل رسیده بود، یادبود شانداری بعمل آوردند.

اتاشه امنیت داخلی سفارت طی مراسمی که از جانب آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان ریاست می شد، پیام رئیس عمومی پولیس ملی فرانسه را به حاضرین قرائت نمود.

متعاقباً، جمیع اشتراک کنندگان و مدعوین مراسم مذکور که در مقابل بنای یادبود از کشته شدگان تجمع نموده بودند، یک دقیقه سکوت و آرامش را مراعات کردند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه