کابل - سه تصویری از فصل بهار امسال در باغ بابر

کابل - سه تصویری از فصل بهار امسال در باغ بابر – ۲۶ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی / ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ میلادی

JPEG

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 15/04/2018

قسمت بالایی صفحه