کابـل - سومین گفتمان سرینا : "تغییر اقلیم در افغانستان : چالش مشترک، پاسخ جمعی"

بروز چهارشنبه ۸ آگست ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۷ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی، هیئت اتحادیهء اروپا در افغانستان سومین گفتمان سرینا تحت عنوان "تغییر اقلیم در افغانستان : چالش مشترک، پاسخ جمعی" درمورد جوانب مختلف اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان را رهبری نمود.

JPEG

هیئت اتحادیهء اروپا مقیم کابل این سومین گفتمان درمورد تأثیرات منفی تغییر اقلیم در افغانستان را با اشتراک مقامات بُلند پایه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نمایندگان جامعهء مدنی، اساتید پوهنتون ها، مشاور سیاسی و مطبوعاتی سفارت کبرای جمهوری فرانسه و نمایندگان رسمی برخی ادارات خارجی، کارشناسان امور ذیربط این معضله حاد و سکتور خصوصی برگزار کرد.

آقای پییر مایدون، سفیر اتحادیهء اروپا طی سخنرانی خویش گفت، کاهش شدید آب های زیر زمینی، خشکسالی های پیهم، آلودگی و گرمایش روزافزون هوا، پیامدهای واضح و کلاً انکار ناپذیر تغییر اقلیم در افغانستان است. موصوف افزود، درصورت عدم اقدامات لازمه و به موقع در راستای نزول اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیمی، وضعیت نابسامان و نگران کننده کنونی می تواند طی سال های پیشرو بدتر شده و اثرات ناگوار و منفی بیشتری بر زراعت، رُشد و درآمد اقتصادی، نظم کار و اشتغال و تأمین صلح داشته باشد، و سرانجام سبب افزایش بیجا شدگان داخلی و مهاجرت ها گردد.

این در حالی است که به اساس گزارش سازمان صحی جهان (دبلیو.اچ.او.)، افغانستان از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی)، از لحاظ سرعت گسترش تأثیرات گوناگون و عواقب خطرناک تغییر اقلیم بر صحت، سلامتی و روان افراد، در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد.

تاریخ نشر 09/08/2018

قسمت بالایی صفحه