ژوزِف کِسِل در بازار و کوچه های شهر کابل - سال ۱۹۶۷ میلادی / سال ۱۳۴۶ هجری شمسی

ژوزِف کِسِل نویسنده شهیر فرانسه در گفتگو و مکالمه با باشندگان شهر کابل، و در گشت و گذار در بازار و کوچه های تنگ و مزدحم پایتخت کشور – سال ۱۹۶۷ میلادی / سال ۱۳۴۶ هجری شمسی - (از آرشیف نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

Joseph Kessel dans les quartiers de Kaboul - 1967

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

لطفاً در اینجا کلیک کنید : http://www.ina.fr/video/I08086096

تاریخ نشر 18/12/2017

قسمت بالایی صفحه