ژوزِف کِســِل : ســفر به افغانســـتان

مستند مصور جالبی از سفر ژوزِف کِسِل، داستان نویس شهیر فرانسه و نویسندهء "سوارکاران" به افغانستان – (مستند تصویری کوتاهی از انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری جمهوری فرانسه)

JPEG

JPEG

PNG

JPEG
لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.bing.com/videos/search?q=INA+%2f+documents+sur+l%27Afghanistan&&view=detail&mid=F55004F6F6541861FEFCF55004F6F6541861FEFC&FORM=VRDGAR

تاریخ نشر 12/10/2017

قسمت بالایی صفحه