ژاندارم ها یا پولیس های سیار نظم عامه فرانسه روز "سَنت – ژونویف" را در افغانستان تجلیل نمودند [fr]

ژاندارم ها یا پولیس های سیار نظم عامه فرانسه مستقر در سفارت فرانسه در کابل، بتاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۹ عقرب ۱۳۹۵) مراسم روز یادبود از "سَنت – ژونویف"، سرپرست معنوی شان را چند روز پیشتر از معیاد اصلی مندرج در تقویم، برگزار نمودند.

دگروال آنتوَن برِآرت دو بوَزانژهِ، اتاشه امنیت داخلی سفارت فرانسه و دگروال ژِروم دِلکامبر، مشاور جنرال و قوماندان پولیس نظم عامه افغانستان، از حدوداً پنجاه تن که در آنجمله نمایندگان پنج نیروی ژاندارمری حاضر در افغانستان (یعنی، تفنگداران ایتالیایی، ژاندارم های ترک، ژاندارم های رومانیایی و نظامیان ژاندارمری شاهی کشور هالند) حضور داشتند، دعوت بعمل آوردند.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان در این محفل شاد و صمیمانه حضور بهم رسانید و به آن افتخار بخشید. طی سخنرانی ها ایراد شده، درمورد دلایل قبولی "سَنت – ژونیوف" ۵۳ سال قبل بحیث سرپرست معنوی ژاندارمری فرانسه، توضیحات و تفصیلات لازمه ارائه گردید. اهمیت ساختار نمونه ای ژاندارمری در بطن نظام جمهوریت نیز مطمح بحث قرار گرفت.

JPEG

یادآور باید شد که ژاندارمری فرانسه از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) بدینسو در افغانستان حضور دارد و زمانیکه جزء مأموریت "ناتو" بود، برعلاوه اجرای وظایف متداول بُلند پایه و خطیر در اردوها و کارشناسی در گروه اسلحه هوشمند، مسئولیت محافظت نزدیک از آقای لخضر ابراهیمی، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان را هم بدوش داشت. اولین تیم های ارتباطی و پولیس نظارت عملیاتی در ماه نوامبر ۲۰۰۹ میلادی (عقرب/قوس ۱۳۸۸ هجری شمسی) استخدام گردیدند و در همین سال، ژاندارم های فرانسوی به مراکز آموزشی مزارشریف و متعاقباً به مراکز تعلیمی وردک فرستاده شدند. آنها ۶۵۰۰ تن از پولیس های مربوط به جمیع عرصه ها و بخش های تخصصی نیروی پولیس ملی افغانستان را آموزش دادند.

امروز ژاندارمری فرانسه هنوز هم پیوندهای مستحکمی را با افغانستان، بخصوص با پولیس نظم عامه افغانستان که معادل محلی ژاندارمری سیار فرانسه است، حفظ کرده است.

تاریخ نشر 28/11/2016

قسمت بالایی صفحه