ژاندارمری فرانسه واحدهای "سلاح خاص و تاکتیک" پولیس ملی نظم عامه را در ساحهء عملکرد/مداخله آموزش می دهد [fr]

بتاریخ ۷ می ۲۰۱۶ مصادف به ۱۸ ثور ۱۳۹۵ مراسم ختم کارآموزی تعلیماتی که از سوی بخش همکاری امنیت فرانسه بنفع واحدهای "سلاح خاص و تاکتیک" پولیس ملی نظم عامه به پیش برده می شد، دایر گردید و در محفل یادشده وزیر امور داخله افغانستان و اتاشه امنیت داخلی سفارت فرانسه شرکت ورزیدند.

از تاریخ ۲۴ اپریل الی ۸ می ۲۰۱۶ (از ۵ تا ۱۹ ثور ۱۳۹۵)، سفارت فرانسه در افغانستان یک دوره کارآموزی تجدید آموزه های تخنیک های عملکرد/مداخله حرفوی و امداد رسانی در نبرد مربوط به واحدهای "سلاح خاص و تاکتیک" پولیس ملی نظم عامه را دایر نمود.

بدین منظور چهار مربی ژاندارمری ملی فرانسه تحت صلاحیت مشاور ژاندارمری سفارت طی دو هفته به کابل اعزام شده بودند.

JPEG

این آموزش خاصتاً پیگیر و فشرده طی دو هفته، از جانب شرکای افغان ما خیلی مورد ستایش قرار گرفت. بالاخره، حدوداً ۱۲۰ تن از کارمندان لواهای اول و هفتم پولیس ملی نظم عامه کشور مطابق به دوکتورین فرانسوی عملکرد/مداخله مسلکی و کمک رسانی در جنگ، مُهرموفقیت را کمایی نمودند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه