ژاندارمری فرانسه برنامهء آموزش دهی مربیان بخش "سلاح خاص و تاکتیک" پولیس ملی نظم عامه افغانستان را پیگیری می کند. [fr]

از تاریخ ۲۰ می الی ۴ جون ۲۰۱۶ (از ۳۱ ثور تا ۱۵ جوزا ۱۳۹۵)، هفده افسر و خورد ضابط پولیس ملی نظم عامه افغانستان، همه متخصص بخش "سلاح خاص و تاکتیک" در داخل نهاد پولیس ملی، یک دورهء تعلیمی دو هفته ای را در مرکز ملی تمرینات نیروهای ژاندارمری "سَنت – استیهِ واقع در "دوردُین" فرانسه دنبال نمودند. مشاور ژاندارمری سفارت فرانسه در کابل آنها را همراهی می نمود.

این دور کارآموزی بتاریخ ۴ جون (۱۵ جوزا)، با برگزاری مراسمی که در آن قوماندان مرکز ملی تمرینات نیروهای ژاندارمری "سَنت – استیهِ" و مشاور ژاندارمری سفارت شرکت ورزیدند، اختتام یافت. هفده کارمند پولیس ملی نظم عامه افغانستان که برنامهء کارآموزی مربوط به مربیان متخصص در ساحهء عملکرد/مداخله حرفوی را پیگیری نمودند، همه ذوات فوق الذکر، در کابل طی یک تجربه آموزشی تنظیم یافته از سوی سفارت فرانسه در ماه اپریل ۲۰۱۶ (حمل/ ثور۱۳۹۵) از قبل انتخاب شده بودند. اخیراً در این سایت در مورد ایشان بشما نوشته بودیم :
[http://www.ambafrance-af.org/%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9]

این عملکرد در راستای عرضهء خدمات تعلیمی، به ادامه جد و جهد آموزش دهی که از سوی بخش همکاری امنیت فرانسه به نفع پولیس ملی نظم عامه و بخصوص برای عمله و فعله شعبهء "سلاح خاص و تاکتیک" این نهاد امنیتی به پیش برده می شود، صورت می پذیرد.

JPEG

فایق آمدن هفده کارآموز به سویهء تعلیمات حفظ نظم عامه بدرجهء "مربی در بخش عملکرد/مداخله حرفوی" در ختم دورهء کارآموزی، اولین مرحله یک روندی در حال تطبیق را بواسطهء بخش همکاری امنیت فرانسه جهت کسب سریع، کامل و جامع خودکفایی پولیس ملی نظم عامه کشور و آنهم در قسمت تعلیم و تربیه کادرهای اش، رقم می زند.

در آینده نزدیک، این تجربه ای بخصوص نتیجه بخش با دوره های دیگر کارآموزی این نوع یا بسطح عالی دنبال خواهد شد تا بهترین افراد برگزیده شده، یکی پی دیگری بتوانند در آخر مراحل موفق به اخذ شهادتنامهء "مربی عملکرد/مداخله حرفوی" گردند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه