ژاندآرمری فرانسه پولیس ملی نظم عامه را آموزشِ حفظ نظم عامه و نحوهً عملکرد یا (مداخله) می دهد. [fr]

JPEG

از تاریخ 11 الی 23 اکتوبر 2014 مصادف 19 میزان تا اول عقرب 1393، سفارت فرانسه در افغانستان یک دورهً کارآموزی حفظ نظم، نحوهً عملکرد (مداخله) حرفوی و طُرق امداد رسانی در نبرد را به پولیس ملی نظم عامه ( ANCOP ) دایر کرد. چهار آموزگار ژاندآرمری ملی، طی مدت دو هفته، تحت صلاحیت مشاور ژاندآرمری / DCSD به کابل گسیل شدند.
این تربیه و آموزش غنی پانزده روزه مورد علاقه خاص شرکای افغان ما قرار گرفت. در اخیر بیش از 200 نفر منسوبین لوای اول، سوم وچهارم پولیس ملی نظم عامه ( ANCOP)، طبق نظریهً فرانسوی در بارهً حفظ نظم، نحوهً عملکرد (مداخله) وطُرق امداد رسانی در نبرد، موفق به اخذ تصدیقنامه ها شدند.

تاریخ نشر 05/11/2014

قسمت بالایی صفحه