چین – فرهنگ – جشنوارهء "تقاطع های سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶" (۶ می – ۹ جولای ۲۰۱۷ / ۱۶ ثور – ۱۸ سرطان ۱۳۹۶)

دوازدهمین دور جشنوارهء "تقاطع ها" سر از تاریخ ۶ می الی ۹ جولای سال ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۶ ثور تا ۱۸ سرطان سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) در کشور چین دایرمی گردد.

JPEG

امسال بار دیگر، جشنوارهء "تقاطع ها" بواسطهء دعوت هنرمندان فرانسوی ای که الهام شان را در فرهنگ چینایی می جویند، زمینهء ارزش و ارجدهی به تبادلات و مراودات هنری فرانسه – چین را فراهم می سازد.

JPEG

این تظاهرات و تجمعات مردمی و چند رشته ای در طول سالیان مانند موعود هنری سالانه اجتناب ناپذیر، با برنامه ریزی ۲۱۶ رویداد در ۳۰ شهر خودرا مجدداً تثبیت و تأیید کرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : www.croisements.faguowenhua.com
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/chine-culture-festival-croisements-2017-06-05-09-07-17

تاریخ نشر 16/05/2017

قسمت بالایی صفحه