چین – سفر آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲۹ اکتوبر – اول نوامبر ۲۰۱۶ / ۸ – ۱۱ عقرب ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، از تاریخ ۲۹ اکتوبر الی اول نوامبر ۲۰۱۶ (از ۸ تا ۱۱ عقرب ۱۳۹۵) عازم شهرهای شانگدو، بیجینگ و شانگهای می گردد.

JPEG

گفتگوهای به سطح عالی، جهت ارزیابی و بازنگری روابط دوجانبه ما، با مقامات چینایی مطمح نظر است.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه، پنجمین اجلاس فرانسه و چین در مورد همکاری های غیر متمرکز را در شهر شانگدو می گشاید. در این نشست ها، زمینهء تحکیم پیوندها میان سرزمین های مان و ارتقای جاذبیت فرانسه بخصوص به نفع سرمایه گذاری ها و صنعت گردشگری چین فراهم می گردد. تا اکنون بیش از ۱۰۰ جمعیت واحدهای اداری فرانسوی و چینایی، جهت پیاده نمودن ۱۳۲ رویکار در عرصهء تبادلات و مراودات میان پوهنتون ها، تبادلات فرهنگی، اقتصادی و انکشاف پایدار، بسیج شده اند.

در شهر شانگهای، وزیر امور خارجه ژان – مارک ایرو، عمدتاً با مقامات محلی، روئسای شرکت های فرانسوی و جامعهء اتباع کشور فرانسه، بحث و گفتگو می نماید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
Voir : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-chine-evenements/article/chine-deplacement-de-jean-marc-ayrault-29-10-01-11-16

تاریخ نشر 01/11/2016

قسمت بالایی صفحه