چگونه با شعبهء قونسلی سفارت فرانسه مقیم کابل تماس و ارتباط برقرار می شود ؟ [fr]

با شعبهء قونسلی سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان می توان بذریعهء شماره های تیلفون و نشانی برقی ذیل تماس و ارتباط برقرار کرد :

- شماره های تیلفون : +93 (0) 202 105 293 / 294
- ایمیل آدرس : admin-francais.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

تاریخ نشر 24/03/2019

قسمت بالایی صفحه