چه دورنماهای برای دیپلوماسی فرانسه ؟ مباحثه و تبادل نظریات با ژان – مارک ایرو بتاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۳ حمل ۱۳۹۶

در آغاز این سده بیست و یکم میلادی، نظم بین‌المللی با دگرگونی های عمیقی مواجه گردیده که بر دیپلوماسی ما اثرگذار است.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین‌المللی جمهوری فرانسه در مقابل چالش های موجود، تعاملات بزرگ شرایط و اوضاع بین‌المللی را معرفی نموده، نظریات و عقاید خودرا درمورد ابزار مقابله با این چالش ها شرح و بسط داد : دفاع از ارزش‌ها و از منافع ملی فرانسه، تحکیم نظام چندین بُعدی و احیأی مجدد اروپا.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/quelles-perspectives-pour-la-diplomatie-francaise-echanges-avec-jean-marc

تاریخ نشر 22/03/2017

قسمت بالایی صفحه