چهرهء یک کارآموز در مکتب مساعی قرارگاه "سومور" [fr]

لومړی بریدمن "آر" که مدت دو سال در اَکادمی ملی نظامی کابل آموزش دیده بود، در سال 2009 در مکتب خاص نظامی "سَنت – سیر" داخل شد. بدینگونه، سه سال دورهء تعلیمی اَکادمیک و حربی را در "کوئِکیدان" سپری نمود و در سال 2012 دیپلوم ماستری خودرا در بخش روابط بین المللی اخذ نمود. بعداً، یکسالی آموزش تخصصی درعرصهء نبرد زرهدار ها را در مکتب سواره نظام "سومور" پیگیری کرد.

JPEG
سه سال دورهء تعلیمی اَکادمیک و حربی را در "کوئِکیدان" سپری نمود و در سال 2012 دیپلوم ماستری خودرا در بخش روابط بین المللی اخذ نمود.

موصوف در سال 2013 حین برگشت اش به افغانستان، جهت شریک ساختن تجارب خویش با سرافسران اردوی ملی افغانستان، در قسمت تنظیم افسران جوان اَکادمی ملی نظامی کابل استخدام گردید.
لومړی بریدمن "آر" بحیث یک کادر با استعداد و درخشان شناخته شده و از ماه سپتامبر الی ماه دسامبر 2015 برای ادامه دروسء مکتب مساعی قرارگاه در فرانسه برگزیده شد.

PNG
لومړی بریدمن "آر" بحیث یک کادر با استعداد و درخشان شناخته شده و از ماه سپتامبر الی ماه دسامبر 2015 برای ادامه دروسء مکتب مساعی قرارگاه در فرانسه برگزیده شد.

طرز پیشرفت روال تعلیمی سرافسرِ نامبرده، بیانگر کامل تجانس و انسجامِ مراحل آموزشی است که فرانسه پایه گذاری نموده و هدف از آن پیگیری و تعلیم و تربیهء سرافسرانی بسویه بُلند، در طول دوران مسلک شان می باشد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه