چهرهء یک افسر افغان در مکاتب نظامی دراگینیان [fr]

جگتورن "ف" که قبلاً یک دوره تعلیمی آمریت بلوک قوه پیاده نظام را در مکاتب حربی "دراگینیان" فرانسه سپری نموده بود، توانست رشتهء تحصیلات فرانسوی اش را در آنجا ادامه داده و بتازگی دروس تربیه قوماندانان آینده تولۍ را تعقیب نماید.

تعلیمات برای تربیه قوماندانان تولۍ، فراگیری شیوه های تاکتیکی و تخنیکی حرب را احتواَ نموده و ظرفیت فرماندهی قوماندانان کارآموز را رُشد می دهد. در نتیجه آنها را بدین قادر می سازد تا کم و بیش صد تن از افراد جنگی را در میدان کارزار سوق و سو دهند.

JPEG - 214.2 kb
Retour d’un exercice de combat à pied en montagne .

برگشت پیاده از یک تمرین نظامی در کوه

جگتورن "ف" خاصتاً سیستم تعلیم و تربیه فرانسوی را مثبت ارزیابی نموده و از برگشت اش«به مملکتی که سال پار نیز برایش دست آوردهای زیادی در ساحه نظامی و هم در بخش روابط انسانی و بشری به ارمغان آورده بود، اظهار خوشنودی کرد. »مانند همقطاران فرانسوی اش تعلیمات دیده، در میدان کارزار تمرینات نموده و با استفاده از وسایل و حالات حرب مجازی بر مهارت رزمی خود در ساحات شهری و برگنجینهَء دانش خود در بخش نبردِ بین الحرب افزوده است.
موصوف احساسات خودرا اینطور ابراز می دارد : « "در طول چند ماهی که در فرانسه گذشتاندم، احساس توانایی و اعتماد به نفس می کنم. در آینده صادقانه امیدوارم که دوباره از وطنم در آنجا نمایندگی نموده بتوانم". »« قبل از این امر، علاقه مند است تا ماَموریت های مطالعه و آموخته شده در "دراگینیان" را در افغانستان پیاده نماید. ».

JPEG - 98.1 kb
Au poste de commandement d’une compagnie d’infanterie.

در پُست فرماندهی یک تولۍ قوه پیاده نظام

بمثل جگتورن "ف"، حدوداً بیست افسر افغان سال گذشته یک دورهء تعلیمی را در یکی از مکاتب نظامی فرانسه پیگیری نمودند. نظامیان فرانسوی حاضر وظیفه در سفارت فرانسه در افغانستان، ماَموریت های مشوره دهی خویش را در وزارت دفاع ملی، حربی ښوونځۍ و در مکاتب تعلیمات نظامی کشور به پیش می برند. بدین ترتیب، درچوکاتِ همکاری نظامی تسجیل شده در معاهدهء دوستی و همکاری میان فرانسه و افغانستان، منعقده ای برج جنوری سال 2012، کشور فرانسه به همراهی خود با اردوی ملی افغانستان مصمم است.

تاریخ نشر 09/03/2015

قسمت بالایی صفحه