چهار افسر افغان یک امتحان تثبیت سویه لسان فرانسوی را گذشتاندند. [fr]

بروز سه شنبه ۴ فبروری ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۱۵ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی، چهار تن از افسران افغان جهت ارزیابی سطح کنونی شناخت و دانش شان از لسان فرانسوی، یک امتحان تثبیت سویه لسان مذکور را در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل گذشتاندند. نظر به اخذ نتایج انفرادی و جداگانه از این امتحان، بعضی شان شاید جهت اشتراک در کارآموزی های تعلیمی مختلف انتخاب گردند.

JPEG

امتحان فوق الذکر که زمینهء سمت و سودهی بهتر نامزدان احتمالی را بصوب تعلیمات هرچه بیشتر منطبق با نیازمندی های شان فراهم می کند، در بیش از ۱۲۰ مأموریت نظامی در جهان انجام یافت، و این امر یک مرحله اهمی در رابطه دوجانبه میان وزارتخانه های دفاع مملکتین محسوب می گردد.

همه ساله، چندین تن از افسران افغان جهت اشتراک و استمتاع از کارآموزی های تعلیمی مختلف در جمهوری فرانسه، انتخاب می گردند.

تاریخ نشر 20/02/2020

قسمت بالایی صفحه