چهاردهمین دور برگزاری"روز فرانسه و آلمان" – ۲۲ جنوری ۲۰۱۷ / ۳ دلو ۱۳۹۵، به افتخار دوستی فرانسه و آلمان (۲۰ جنوری ۲۰۱۷ / اول دلو ۱۳۹۵)

هدف از این روز خاص، معرفی بهتر فرهنگ و زبان کشور همجوار (آلمان) به عام مردم بود.

JPEG

این تاریخ نمادین از اهمیت تاریخی "امضأی معاهدهء اِلیزهِ از جانب جنرال دو گول، رئیس جمهور وقت فرانسه و کونراد ادِنووِر، صدراعظم اسبق جمهوری فدرال آلمان بتاریخ ۲۲ جنوری سال ۱۹۶۳ میلادی http://www.france-allemagne.fr/Traite-de-l-Elysee-22-janvier-1963 که با آن آشتی و مصالحه میان فرانسه و آلمان محک خورد، یادآوری بعمل می آورد.

JPEG

محور : با رویکردهای عقب پرده مراسم امضأی این معاهده بذریعهء وِب-مستند وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه آشنا شوید.

تجمعات تنظیم یافته در سرتاسر فرانسه و آلمان

هدف از روز فرانسه و آلمان معرفی بهتر فرهنگ و زبان کشور همسایه (آلمان) به عام مردم، بخصوص در مکاتب است. رویدادهای عدیده ای بدینگونه در سراسر فرانسه و آلمان، علی الخصوص با حمایت دفتر فرانسه و آلمان برای جوانان (اوفاژ) که تأسیس اش از معاهدهء اِلیزهِ نشأت می کند، برنامه ریزی شده است.

در این چوکات از تاریخ ۲۳ الی ۲۸ جنوری (از ۴ الی ۹ دلو)، یک هفتهء فرانسه - آلمان در سوربون برگزار می شود.
http://www.paris-sorbonne.fr/semaine-franco-allemande-dhc-http://www.paris-sorbonne.fr/semaine-franco-allemande-dhc


جهت دریافت معلومات مزید در زمینه
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/14eme-journee-franco-allemande-le-22-janvier-2017-l-amitie-franco-allemande

تاریخ نشر 25/01/2017

قسمت بالایی صفحه