چند تن از فارغ التحصیلان افغان و فرانسوی مکتب نظامی سَنت سیر فرانسه، دو صد و چهاردهمین سالگرد فتح اُستِرلیتز را در کابل تجلیل نمودند. [fr]

بروز دوشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۱ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی، چند تن از فارغ التحصیلان افغان مکتب نظامی معتبر و مشهور سَنت سیر فرانسه مطابق به عرف و رسوم مروجه، با حضورداشت آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان دو صد و چهاردهمین سالگرد فتح اُستِرلیتز – (۲ اس ۲۱۴) را در سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل تجلیل نمودند.

JPEG

هدف از تدویر این مراسم یادبود، بزرگداشت از نبرد مورخ ۲ دسامبر سال ۱۸۰۵ میلادی (۱۱ قوس سال ۱۱۸۴ هجری شمسی) بود که منتج به فتح اُستِرلیتز گردید، و اما در عین زمان طی این نبرد بزرگ تاریخ فرانسه نخستین افسران فارغ التحصیل مکتب خاص نظامی سَنت سیر حین رویاروی سرسختانه و جسورانه با قشون مخالف جانباختند. قابل یادآهانی است که در آن برهه ناپلئون بوناپارت، هنوز قونسل نخست سرزمین های فرانسه مکتب نظامی سَنت سیر را در اول ماه می سال ۱۸۰۲ میلادی (۱۱ ماه ثور سال ۱۱۸۱ هجری شمسی) تأسیس نموده بود.

در محفل مراسم فوق الذکر سه تن از فارغ التحصیلان افغان مکتب نظامی سَنت سیر حضور داشتند. این مکتب خاص نظامی فرانسه از محصلین افغان منظماً استقبال و پذیرایی می کند.

دگروال دیدیهِ ویولاند، "محصل اسبق " و کارکشته مربوط به دورهء معروف به "جنرال گیوم" – (سال های ۱۹۹۰ – ۱۹۹۳ میلادی / سال های ۱۳۶۹ – ۱۳۷۲ هجری شمسی) و رفقای دوره های متأخر نامبرده، مشهور به "بازارها" مرتبط به دوره های مسمأ به "دگروال کازیی" – (سال های ۱۹۹۵ - ۱۹۹۸ هجری شمسی / سال های ۱۳۷۴ – ۱۳۷۷ هجری شمسی)، "جنرال بِتوآر" – (سال های ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳ میلادی / سال های ۱۳۷۹ – ۱۳۸۲ هجری شمسی)، "سرکندک بول" – (سال های ۲۰۱۰ – ۲۰۱۳ میلادی / سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۹۲ هجری شمسی)، "جکتورن تومازو" – (سال های ۲۰۱۲ – ۲۰۱۵ میلادی / سال های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۴ هجری شمسی) و "سرتولۍ قوه زرهی نوشِز" – (سال های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۷ میلادی / سال های ۱۳۹۳ – ۱۳۹۶ هجری شمسی) از این لحظه حساس سرنوشت ساز بگونهء نمادینی گرامیداشت بعمل آوردند، ولی این محفل یادبود متعاقباً تحت سایهء یک واقعه غم انگیزی دیگری قرار گرفت : زیرا چند ساعت بعد از برگزاری مراسم مذکور، سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل معهء تمامی کارمندان اش به ۱۳ سرباز فرانسوی منجمله ۶ افسر وابسته به دستهء "خاص" (مکتب نظامی سَنت سیر) که حین انجام عملیات نظامی در کشور مالی جانباختند، ادأی احترام نمودند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه