کتابچه رهنمای بورسیه دولت فرانسه – کارزار سال 2018 - 2019 میلادی [fr]

PNG

کتابچه رهنمای بورسیه دولت فرانسه

2018 – کمپاین سال 2019

معرفی پروگرام
پروگرام بورسیه دولت فرانسه چی است؟ 
بورس های دولت فرانسه توسط وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی برای ادامه تحصیل، ستاژ و یا هم فراگیری
زبان فرانسوی در فرانسه بشکل رقابتی برای محصلین واجد شرایط اختصاص داده میشود. در افغانستان بخش همکاری
سفارت فرانسه مقیم کابل این وظیفه را بعهده دارد. نظر به منبع عایداتی کاندیدان، دو نوع )SCAC( ها وامورفرهنگی
بورس پیشنهاد میگردد:
1( بورس بیمه اجتماعی که امتیازات ذیل را دارد:
- کاندید بورسیه دولت فرانسه شناخته میشود؛
برای کاندید منتخب مجانی میباشد؛ (Campus France) - خدمات کامپوس فرانس
- خدمات اخذ ویزه مجانی میباشد؛
- برای کاندید کمک های لازم صورت میگیرد تا در لیلیه محصلین اطاق دریافت کند، اما این امر
وعده اطاق به کاندید نمیباشد و پرداخت کرایه نیز بدوش خود محصل میباشد؛
- مجانی بودن ثبت نام در پوهنتون های دولتی.
2( بورس مکمل:
- به شمول حقوق که درفوق ذکر گردید، کاندید منتخب ماهانه 767 ایرو را نیز دریافت مینماید.

پروسه بورس دولت فرانسه رقابتی و انتخابی است
2018 تقریبا 20 تن واجد شرایط بورس ماستری و 3 تن از دکتورا - تعداد بورس ها محدود میباشد. در سال 2017
شناخته شدند.
حتی با وجود داشتن موافقتنامه ثبت نام در یکی از پوهنتون های فرانسوی، دوسیه بورس کاندید میتواند بعد از
ارزیابی جواب رد دریافت نماید
.

رشته های مورد نظر
کاندیدان علاقمند رشته های حقوق، صحت، اقتصاد، زراعت، زبان فرانسوی، محیط زیست،
باستانشناسی و انجنیری میتوانند تقاضای بورس نمایند.
شرایط پذیرش
و TOEFL ibt و یا انگیسی زبان دارنده دیپلوم 80 )DELF B فرانسوی زبان ) دارنده دیپلوم 2 
سند زبان انگلیسی مدار اعتبار باشد و تاریخ آن از 2 سال از روز سپری ( IELTS یا 6,5
نمودن امتحان تجاوز نکند(؛
دارنده دیپلوم لیسانس و یا ماستری دریکی از رشته های فوق؛ 
جوان مسلکی و فعال در یکی از ارگان ها؛ 
دارای نتایج عالی اکادمیک. 

2019 – تقویم کمپاین سال 2018
شروع کمپاین بورس دولت فرانسه و دریافت دوسیه از
صفحه انترنت سفارت فرانسه و انستیتیوت فرانسه در
افغانستان
نوامبر 2017
31 جنوری 2018 ختم میعاد پذیرش دوسیه و اسناد به سفارت فرانسه
اعلان لست ابتدائی کاندیدان بعد از ارزیابی ذریعه
ایمیل
15 فبروری 2018
از 15 مارچ الی 15 اپریل 2018 مصاحبه با کاندیدان
6 می 2018 اعلان لست نهائی کاندیدان پذیرفته شده
کورس های آموزش زبان فرانسوی و سیمینار آمادگی
سفر به فرانسه
جولای – آگست 2018
سپتمبر 2018 رفتن به فرانسه

چطور باید دوسیه بورس خود را آماده ساخت

دوسیه ها باید الی تاریخ ختم میعاد با تمام اسناد ذیل به مسئول آن تسلیم داده شود. دوسیه های نا مکمل و خارج از رشته های
ذکر شده در فوق قبول نمیگردد.

کسب معلومات در مورد نهاد های تحصیلات عالی رشته های مورد نظر تان

این بخش شما را کمک میکند تا معلومات تان را در مورد فرانسه، نهاد ها، سیستم تحصیلات عالی فرانسه و دیپلوم و یا
سالانه برنامه های www.campusfrance.org رشته مورد علاقه تان مکمل نمائید. صفحه انترنت کامپوس فرانس
تدریسی پوهنتون ها را نشر میکند.
داشتن و یا بدست آوردن موافقت نامه برای ثبت نام در پوهنتون مورد نظر تان
بخاطر مکمل کردن دوسیه تان شما باید موافقت نامه پوهنتون مورد علاقه تان را بدست بیاورید. یعنی در صورتی که
شما واجد شرایط بورس شناخته شدید باید یک نهاد تحصیلی فرانسه بعد از ارزیابی اسناد شما حاضر شود تا شما را
منحیث محصل بپذیرد.این موافقت نامه برای تکمیل دوسیه بورس تان ضروری میباشد.
شما باید شخصا با پوهنتون های فرانسوی تماس بگیرید )از طریق ایمیل( و از آنها موافقت نامه ثبت نام و یا
پذیرش منحیث محصل را بدست بیاورید. این پروسه را میتوانید قبل از کاندید نمودن خویش در برنامه بورس های
سفارت فرانسه آغاز نمائید.

دوسیه کاندیداتوری پروگرام بورس های سفارت فرانسه: اسناد لازم و ضروری
- پروژه تحصیلی تان
- خلاص سوانح
- عکس
- کاپی تذکره با ترجمه تصدیق شده وزارت خارجه
- کاپی دیپلوم پوهنتون، ترانسکرپت نمرات همراه با ترجمه تصدیق شده وزارت خارجه
سند زبان انگلیسی مدار اعتبار باشد و تاریخ ( TOEFL/IELTS و انگلیسی DELF - کاپی دیپلوم زبان فرانسوی
آن از 2 سال از روز سپری نمودن امتحان تجاوز نکند(
- پروگرام مفصل رشته مورد علاقه تان ) مضامین هر سمستر(
- کاپی ایمیل های تان با پوهنتون های فرانسه.

مصاحبه و ارزیابی
بعد از اعلان لست ابتدائی کاندیدان توسط کمیسیون بورس، کاندیدان که دوسیه های شان قبول شده است به مصاحبه
دعوت میشوند. نتیجه مصاحبه، تصمیم کمیسیون تخصیص بورس را مشخص میکند.
مصاحبه در انستیتیوت فرانسه در افغانستان )لیسه استقلال، کابل( برگزار میگردد. مدت مصاحبه 20 دقیقه بوده و هیئت
ژوری از سابقه تحصیل، اهداف مسلکی کاندید سوال نموده و همچنان سویه زبان و مکالمه کاندید به زبان انگلیسی و
فرانسوی و معلومات کاندید را در مورد فرانسه نیز ارزیابی مینمایند.
در اخیر برای کاندید وقت داده میشود که سوالات خود را نیز مطرح نماید.

تقویم زمانی و اعلان نتایج
بعد از ختم مصاحبه، کمیسیون بورس ها بعد از ارزیابی و مطالعه دوسیه کاندیدان بورس دولت فرانسه، لست نهائی را
اعلان مینماید.
معلومات از طریق تیلیفون و یا ایمیل برای کاندیدان در مورد نتایج داده نمیشود.
در تاریخ و روز تعین شده نتایج مثبت و منفی از طریق ایمیل اعلان میگردد. بنا از تماس گرفتن با بخش همکاری ها
و امور فرهنگی سفارت بخاطر دانستن نتایج خودداری نمائید
.

در صورت قبولی و یا رد دوسیه بورس
دوسیه بورس من قبول شده است: 
در صورت قبولی دوسیه تان، تمام معلومات و مراحل لازم اداری برای تان تشریح میشود و تاریخ های مهم بخاطر
تقاضای ویزه، صنف زبان فرانسوی و سیمینار آمادگی سفر برای تان اعلان میگردد.

دوسیه بورس من رد شده است: 
نگردید. پروسه بورس ها رقابتی بوده و در صورت SCAC در صورت دریافت جواب منفی، لطفا مزاحم سفارت و خصوصا
عدم موفقیت در تلاش اخذ جواب و معلومات از سفارت نگردید.
در صورت دریافت جواب منفی میتوانید سال آینده دوباره خود را کاندید بورس سفارت فرانسه نمائید. در صورت علاقمندی و
داشتن امکانات مالی لازم، شما میتوانید از قنسلگری سفارت فرانسه ویزه تحصیلی تقاضا نمائید.


داشتن سند قبولی ثبت نام در یک پوهنتون فرانسه و داشتن امکانات مالی لازم صدور و اخذ ویزه را از طرف قنسلگری تضمین
نمیکند
.

پروسه ویزه
همراه با اسناد لازم تسلیم نمایند. SCAC کاندیدان که برای بورس انتخاب شده اند، باید دوسیه تقاضای ویزه خود را به
کاندیدان باید پاسپورت کمپیوتری و قابل اعتبار داشته باشند.

پروسه ویزه شرایط خاص خود را دارد و از پروگرام بورس ها متفاوت میباشد. کاندیدان که نتیجه مثبت گرفته اند
نظر به دلایل قنسلگری امکان دارد تقاضای ویزه شان رد گردد، بنا نمیتوانند به فرانسه سفر نمایند
.

آمادگی سفر به فرانسه
تکت طیاره و غیره آمادگی های سفر را با شما شریک مینماید. SCAC ، بعد از اخذ ویزه
شما باید تاریخ شروع صنف های تان را و تاریخ پرواز تان را تعین نموده و به کمپوس فرانس اطلاع دهید تا آنها
تکت های تانرا خریداری نمایند
.
شما همچنان باید در برنامه های که از طرف سفارت فرانسه، وزارت تحصیلات عالی و انستیتیوت فرانسه در
افغانستان برگزار میگردد، اشتراک نمائید.
کورس های تدریس زبان فرانسوی و سیمینار آمادگی سفر به فرانسه برای کاندیدان نهائی برگزار میگردد.
کورس زبان فرانسوی
کاندیدان انگلیسی زبان باید دروس زبان فرانسوی را در انستیتیوت فرانسه در افغانستان تعقیب نمایند. کورس زبان
مجانی بوده و هدف آن آشنائی با اساسات زبان فرانسوی است تا شما را در زندگی روزمره تان در فرانسه کمک نماید.
سیمینار آمادگی سفر به فرانسه
تمام کاندیدان باید در سیمینار آمادگی سفر که برای دو نیمه روز برگزار میگردد، اشتراک نمایند. در این سیمینار برای
شما معلومات در باره زندگی روزمره، مراحل اداری، نکات فرهنگی و زندگی محصلی در فرانسه )ثبت نام، شیوه
های تدریس، امتحان...( ارائه میشود.

FRANCE ALUMNI شبکه بورسیه های کشور فرانسه یا
این شبکه اجتماعی که توسط کمپوس فرانس براه انداخته شده است تمام محصلین را که بورسیه های کشور فرانسه را
دریافت نموده اند، در سر تا سر جهان با هم وصل میسازد. از محصلین افغان که بورسیه دولت فرانسه هستند نیز تقاضا
میشود تا در این صفحه ثبت نام نموده و از تجربه محصلین دیگر استفاده نمایند و با موسسات و شرکت ها تماس داشته
باشند.

برای معلومات بیشتر :
www.ambafrance-af.org
institutfrancais-afghanistan.com
www.campusfrance.org
www.francealumni.fr

JPEG

Ambassade de France en Afghanistan – Service de coopération et d’action culturelle
bourses.francaises@gmail.com

جهت دسترسی به پرونده ثبت نام در اینجا کلیک کنید :

PDF - 959 kb
(PDF - 959 kb)
PDF - 1.2 Mb
(PDF - 1.2 Mb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه