چشم اندازی بر "کتابچهء ۱۹۸۰ – ۲۰۱۵"،" اخبار افغانستان [fr]

چشم انداز این هفتهء سایت انترنِتی سفارت فرانسه در افغانستان :

"اخبار فرانسه"، "کتابچهء ۱۹۸۰ – ۲۰۱۵" را بمناسبت جشن یکصدوپنجاهمین شماره مجله خویش، اقبال طبع می دهد.

جریدهء "اخبار افغانستان" بتازگی یکصدوپنجاهمین شماره خویش را که با سی و پنجمین سالگرد انجمن فرانسوی "اَفرَن" (دوستی فرانسه و افغانستان) مطابقت دارد، چاپ نمود. برای یادآوری از این دو رویداد، یک مجموعه ای از مقالاتی که از سال ۱۹۸۰ بدینسو نشر شده است، تحت عنوان "کتابچهء ۱۹۸۰ – ۲۰۱۵" اهتمام یافته و پخش گردید.

JPEG

این منتخبی از مقالات محفوظ با تاریخ و زمان نگارش اش و بشکل نسخهء بدل یا رونوشت دوباره چاپ شده، تعهد انجمن "اَفرَن" و ۳۵ سال تاریخ این انجمن در راه خدمت به روابط میان فرانسه و افغانستان را کاملاً خلاصه می سازد.

بتاریخ ۴ اپریل ۲۰۱۶ (۱۶ حمل ۱۳۹۵)، آقای رِژیس کوچِت سفیر پیشین فرانسه در افغانستان بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ و اکنون رئیس موَسسه فرانسوی "مَدیرا"، اثر مذکور را در مقر سفارت فرانسه در کابل معرفی نمود. نامبرده شخصاً در تهیه و تدوین این مجموعه نظارت بعمل آورده است.

JPEG

این نشست جهت معرفی "کتابچهء ۱۹۸۰ – ۲۰۱۵" با توزیع این اثر به مهمانان خاتمه یافت و متعاقباً، لحظات اختصاص داده شده به امضأی کتاب، به آقای رِژیس کوچِت فُرصت تبادل نظر با حاضرین را مساعد گردانید.

جهت اخذ معلومات مزید دربارهء انجمن "اَفرَن"، اینجا کلیک نمایید :

http://www.afrane.org/
PNG

و برای دسترسی به "کتابچهء ۱۹۸۰ – ۲۰۱۵"، اینجا سری بزنید :

http://www.afrane.org/le-cahier/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه