چشم اندازی بر"هنوز هم"، اثرء هاکان گوندی، چاپ بنگاه نشراتی "گالاد" [fr]

آنگونه که قبلاً تذکار بعمل آمده است، سایت انترنِتی سفارت فرانسه در افغانستان، منبعد بطور منظم، با درنظرداشت اما بروز رویداد ها و همایش های فرهنگی، یک چشم اندازی بر آثار ادبی، سینمایی یا هنری را که ربط و رنگی با افغانستان داشته باشد، برایتان تقدیم می نماید.

یکی از معتبرترین جایزهء ادبی فرانسه بنام "مِدیسیس مربوط به آثار خارجی"، به آخرین رومان نویسندهء ترکی هاکان گوندی، تحت عنوان "هنوز هم" اعطأ گردید.

JPEG

این ناول بدون بروز کدام سازش و انعطافی، رشتهء سخن را می سپارد به یک نوجوانی که پسر یک قاچاقچی آدم و خود نیز یک قاچاقبر انسان است. مصروفیت وی انتقال گروه های از پناهجویان بصوب کشور یونان است. در این داستان غم انگیز،افغان ها اکثر پناهجویان را تشکیل می دهند. پسر جوان یادشده، درد و عذاب پناهجویان را بگونهء کلینیکی یا عمل طبی خشک و بی احساس بازگو می کند و برعلاوه شارح، این آوارگان را به چشم کالا و اموال تجارتی محض بمنظور مصرف و بهره برداری، می نگرد.

"پناهجویان مخفی و غیرقانونی در صندوق لاری بالا می شدند و بعد از طی دو صد کلیومتر مسافت، در قایق ها جا گرفته و در دل تاریک شب ناپدید می گشتند..."

JPEG

نویسنده هاکان گوندی متولد سال ۱۹۷۶ در "روهد" بوده و امروز در شهر استامبول زندگی می کند. نامبرده چون با پدر دیپلومات اش در بروکسل بلژیک رحل اقامت گزید، فرانسوی زبان بوده و تحصیلات اش را در همین شهر بسر رسانید. هاکان گوندی مجذوب کتاب مشهور سِلین بنامء "سفر تا انتهای شب" گردید و بسیاری از نوشته ها و دیدگاه اش بر جهان، متأثر از همین اثرء سِلین است.

هاکان گوندی هشت رومان تألیف نموده است. کتاب اش تحت عنوان "کینیاس و کَیرا" طبع سال ۲۰۰۰، اولین داستان "زیر زمینی" در ترکیه محسوب می گردد. نخستین اثر منثور داستانی اش بنام "از یک افراط به افراطیت دیگری" (چاپ بنگاه نشراتی گالاد، در سال ۲۰۱۳) که به لسان فرانسوی ترجمه شده است، جایزه بهترین رومان سال ۲۰۱۱ را در ترکیه اخذ نمود. بعداً، کتاب "زییان" (چاپ بنگاه نشراتی گالاد، در سال ۲۰۱۴) که در ردیف آخر بهترین جایزهء "لوریانتال" ۲۰۱۵ قرار گرفت، جایزه فرانسه – ترکیه سال ۲۰۱۴ را از آن خود ساخت. هاکان گوندی در ترکیه موَلف کتب پُرفروش بوده و بعد از این، ادبیات ترکی را بسطح بین المللی نمایندگی می کند.

برای دریافت معلومات مزید در زمینه، اینجا کلیک کنید :

http://www.galaade.com/oeuvre/encore

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه