چشم اندازی بر "روشنایی خاکستر" از زهرا یگانه [fr]

"چشم انداز" این هفتهء سایت انترنِتی سفارت فرانسه در افغانستان :

"روشنایی خاکستر" اثرء زهرا یگانه

بروز چهارشنبه ۲۷ اپریل ۲۰۱۶ (۸ ثور ۱۳۹۵)، نویسنده افغان خانم زهرا یگانه با تشریف آوری خویش جهت معرفی کتاب اش تحت عنوان "روشنایی خاکستر" در مقر سفارت فرانسه، به ما افتخار بخشید.

JPEG

این مجموعه ای از داستان های کوتاه با نوشتار تند و خشن واقعیت های متأسفانه خشونتباری را که تعداد خیلی کثیری از زنان افغان می توانند با آن مواجه شوند، ترسیم می کند. این کتاب گاهی بطور زنده و بی پرده از پرداختن به مسائل محرم و مکتوم در بطن جامعه افغانی ابأ نورزیده و تجارب از سر گذشتانده را بگونه ای که نویسنده در چوکات نظرسنجی های ساحوی در مورد وضعیت زنان در افغانستان جمع آوری نموده است، شرح می دهد.

نظر به سخنان خانم زهرا یگانه، هدف از نوشتن کتابی بنام "روشنایی خاکستر"، "آشکار ساختن واقعی خشونت های اعمال شده بر زنان در جامعه پدرسالار و زن ستیز" است.

JPEG

کتاب "روشنایی خاکستر" با سرمایه شخصی نویسنده اقبال چاپ یافته و به قیمت نازل (۱۵۰ افغانی یا حدوداً ۲ یورو فی جلد) بفروش می رسد. این اثر می کوشد تا به دسترس حداکثر مردم، خاصتاً به مطالعهء مردان افغان قرار گیرد. خانم یگانه می پندارد که "مردان بالاخره همانند زنان از حالت خشونت تحمیل شده بر افغانان رنج می برند." بهر صورتیکه باشد ، % ۲۰ مفاد از فروش کتاب مذکور به تعلیم و تربیه دخترک افغانی که پدراش را بطور غم انگیزی در یکی از واقعات مرگبار کابل از دست داده است، پرداخته می شود.

خانم نبیله مصلح معین وزارت امور زنان افغانستان در محفل معرفی کتاب حضور داشت و رشتهء کلام را نیز بدست گرفت تا از آدرس شخص خودش به زهرا یگانه تهنیت عرض کرده و از مولف در تعبیه و نگارش این اثر اظهار امتنان نماید. معین وزارت امور زنان افزود که همگان دیگر آرزوی ندارند مگر اینکه نشر و پخش این کتاب در بهبودی شرایط زنان افغان موثر واقع شود.

JPEG

بالاخره، به آقای نجیب منلی مراتب سپاسگزاری خودرا بخاطر تسلط اش برلسان فرانسوی و استعداد نامبرده در راستای خدمت به این گردهمایی تقدیم می نماییم. آقای منلی طی نشست در مورد سهم زنان در ادبیات افغانستان تفصیلات درخشانی ارائه کرد و برعلاوه، خدمات بخش ترجمانی جلسه را کاملاً تأمین نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه