چشم اندازی بر "باهم یکجا عبور می کنیم"، اثرء دُنی لوماسون، چاپ بنگاه نشراتی "پلون" [fr]

سایت انترنِتی سفارت فرانسه در افغانستان، منبعد بطور منظم، با درنظرداشت اما بروز رویداد ها و همایش های فرهنگی، یک چشم اندازی بر آثار ادبی، سینمایی یا هنری را که ربط و رنگی با افغانستان داشته باشد، برایتان تقدیم می نماید.

در حالیکه معضل و سوال مهاجرین افغان در تمام اروپا خبر داغ روز است، یک رومان اختصاص یافته به سرنوشت این مهاجرین در بنگاه نشراتی "پلون" به طبع رسیده و بتازگی در فرانسه پخش گردیده است : و آن داستانی است تحت عنوان "باهم یکجا عبور می کنیم"، اثرمنثور دُنی لوماسون.

JPEG

دُنی لوماسون نویسنده، کتاب اش را بشکل رومان پولیسی نگاشته است و خواننده خودرا بصوب راه های خطرناک و دردآور تبعید می کشاند، و بعداً او را در قلب زندگی پناهجویان غیرقانونی در پاریس و در کالیِ می برد. این رومان همخوانی گونه، برعلاوه موجودیت یک مأمور تحقیق بنام لووک ، یک کودک کابلی و یک ترجمان مرموز افغان را نیز داخل داستان می کند.

JPEG

نویسنده دُنی لوماسون، یک داکتر طب است و امروز مسلک اش را در پاریس به پیش می برد. وی مدت طولانی برای "طبیبان بدون مرز"، خاصتاً در افغانستان، اجرای وظیفه نموده و نگارندهء نخستین رومانی زیر عنوانء "جاده های وهم و خیال" (چاپ سال ۲۰۰۴ در بنگاه نشراتی "فولی دآنکر") می باشد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :

http://www.plon.fr/ouvrage/nous-tra...

.

تاریخ نشر 18/02/2016

قسمت بالایی صفحه