چرا فرانسه می خواهد تا ارجاع به رأی ویتو را در شورای امنیت سازمان ملل متحد سازماندهی کند [fr]

آیا می دانید شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه فعالیت می کند ؟
بمناسبت رهبری کشور ما در رأس مقام ریاست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و به ادامه نوشتار قبلی در زمینه، سلسلهء تشریحات لازمه را دربارهء شیوه کاری این نهاد برای تان دنبال می نماییم. امروز، شما را دعوت به درک بهتر از پیشنهاد فرانسه در موردء سازماندهی حق ویتو می کنیم.

سازماندهی ارجاع به ویتو که در سال ۲۰۱۳ از جانب رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد گردیده بود، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را حینیکه وقایع فجیع و جنایات جمعی مشاهده شود، داوطلبانه و مشترکاً مکلف می سازد، تا از استعمال حق ویتو ابأ ورزند. قریب به ۱۰۰ مملکت از ابتکار فرانسه در قبال سازماندهی حق ویتو پشتیبانی می کند.

رأی ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد چه معنی دارد ؟

رأی ویتو از بدو تأسیس سازمان ملل متحد مدنظر گرفته شده بود، (ماده ۲۷ منشور سازمان ملل متحد). یک تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد زمانی تصویب می گردد که ۹ رأی مثبت از جمع تمام اعضأی شورای امنیت و بدون ابراز هیچ مخالفتی بوسیله کاربرد رأی منفی از سوی حتی یک عضو دائمی (چین، ایالات متحده امریکا، فرانسه، انگلستان و روسیه) را کسب نموده بتواند.

چرا بایستی ارجاع به رأی ویتو را سازماندهی کرد ؟

بخاطراینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حین رُخداد وقایع فجیع و جنایات جمعی، دامنگیر کارافتادگی یا فلج امور نشود و زیرا فرانسه متیقن است که رأی ویتو نباید و نمی تواند یک امتیازی محسوب گردد.
حق ویتو به معنی عهده دار شدن وظایف و پذیرش مسئولیت خاصی است که از سوی منشور سازمان ملل متحد تفویض می شود. این حق ویژه به پنج عضو دائمی شورای امنیت، بمنظور بهبود همکاری در میان اعضأی مذکور و برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به پیشگیری و حل منازعات بین المللی، حفظ احترام و مرعی نمودن موَثر حق بین المللی و محافظت از مردم ملکی گردد، سپرده شده است.

اینگونه سازماندهی چه محتوا و مکلفیتی را ایجاب می کند ؟

سازماندهی ارجاع به ویتو که در سال ۲۰۱۳ از جانب رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد گردیده بود، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را حینیکه وقایع فجیع و جنایات جمعی مشاهده شود، داوطلبانه و مشترکاً مکلف می سازد، تا از استعمال حق ویتو ابأ ورزند. معهذأ، این یک اقدام اختیاری می باشد که ایجاب نخواهد کرد تا منشور سازمان ملل متحد مورد بازنگری قرار گیرد.

JPEG

شاخص های یک سازماندهی مراجعه به ویتو چه می تواند باشد ؟

شاخص های که اجازه می دهد تا این نظم سازماندهی خودکار آغاز بعمل کند، مأمولی است که اعضأی دائمی شواری امنیت باید آن را تعریف کنند و ما در زمینه با آنها داخل مذاکرات عمیقی استیم.
بخصوص در اصل تعریف فجایع و جنایات جمعی باید به تفاهم رسید : ابلاغیهء نشست عالی جهانی سال ۲۰۰۵ و تعداد کثیری میثاق های بین المللی، در ضمن آنها میثاق سال ۱۹۴۸ میلادی در مورد نسل کشی یا نیز اساسنامهء روم در بابت محکمه بین المللی جزاء که می تواند منابعی برای ارجاع باشد.
این سازمان دهی نظر به پیشنهاد فرانسه در زمان وقوع نسل کشی، جنایت علیه بشر یا جنایات جنگی بسطح وسیع، تطبیق شده می تواند.

موارد چگونگی شروع روند مذکور کدام است ؟

فرانسه با درنظرداشت روحیهء ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد، امکان اجرای نقش مرکزی سرمنشی سازمان ملل متحد را بیش بینی می کند.
بدین منوال، جهت مشاهده واقعیت فجایع و جنایات جمعی، این دیگر مربوط به منشی عمومی سازمان ملل متحد می شود تا با تصمیم شخص خودش یا با پیشنهاد کمیشنر عالی حقوق بشر یا با بعضی از دول عضو که کشور فرانسه تعداد شان را به پنجاه دولت تعیین نموده است، شورای امنیت را فراخواند.
ما متوسل به پیشبرد مذاکرات عمیقی با اعضأی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شده ایم.

JPEG

اقدامات جهت آغاز عملی ساختن این امر در کدام مرحله قرار دارد ؟

بعد از آنکه فرانسه این پیشنهاد را در سال ۲۰۱۳ تقدیم نمود، این کشور مذاکرات عمیقی را خاصتاً با دیگر اعضآی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد روی دست گرفت.

بتاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴، لوران فابیوس وزیر اسبق امور خارجه فرانسه و همتأی مکسیکوی اش ژوزِ انتونیو مِدیِ کوریبرِنا برای ارتقای این پیشنهاد یک مجلس وزارتی را در حاشیهء اجلاس عمومی سازمان ملل متحد مشترکاً ریاست نمودند. در مجلس یادشده دول عضو سازمان ملل متحد از تمام قاره ها منجمله اعضأی دائمی شورای امنیت، مسئولین ملل متحد و یا هم نمایندگان جامعه مدنی بین المللی اشتراک ورزیدند.

این پیشنهاد باید یک تحرکی را، بلخصوص با مجامع اکادمیک بوجود آورد. برای رسیدن به هدف مذکور، فرانسه برگزیده تا همه فعالان متعهد به این تعقل، خاصتاً نهادهای تحقیقاتی و موَسسات غیر دولتی را که در این مسئله کار می کنند و می توانند مفکوره خویش را شریک سازند، در روند یادشده مدغم نماید. در این چهارچوب بتاریخ ۲۱ جنوری ۲۰۱۵، قبلاً یک گِردهمایی از سوی مرکز تحلیل، پیش بینی و راهبرد (سی.ای.پی.اس.) وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و علوم سیاسی پاریس برگزار شده بود.

JPEG

جهت پیگیری رهبری فرانسه در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد :

www.diplomatie.gouv.fret www.franceonu.org
و هشتاگ و تویتر : #FrPrez

تاریخ نشر 20/06/2016

قسمت بالایی صفحه