چاپ کتـــــابی دربارهء بامیــــــان [fr]

بامیان در سال 2015 بحیث مرکز فرهنگی سازمان همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا (SAARC) انتخاب گردید. سفارت فرانسه در افغانستان خواسته تا خودرا در این رویداد مهم، با چاپ یک اثری بازتاب دهنده از روابطی که این ولایت را با کشور ما پیوند داد و بازهم وابسته می سازد، شریک بداند.

این مجموعهء کتبی حاوی سه متن است. متن اول، به جایگاه همیشگی افغانستان در تصور فرانسوی ها از لابلای گزارشاتء سیاحت، ادبیات و سینما می پردازد ؛ متن دوم، فعالیت های هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA) را از سال های 1930 میلادی بدینسو در ساحه غنی یی با گذشته ماقبل از اسلام، بخصوص دورهء بودایی، مجدداً بقید تحریر درمی آورد و متن سوم، مطلقاً مربوط به روند اوضاع فعلی و امور انکشافی ولایت مذکور می شود. آژانس انکشافی فرانسه (AFD) عملاٌ یک رویکار جدیدی را روی دست گرفته است که بیشتر به مسئله ادارهء منابع طبیعی و محیط زیست تمرکز دارد.

JPEG

ارتباط میان بامیان و فرانسه، از آثار ادبی قرن نوزدهم میلادی گرفته تا تازه ترین رویکارها، بلاانقطاع توسعه یافته است.

عزیزترین آرزومندی ما اینست تا این رساله به تمام اشخاصیکه به این منطقه دلچسپی دارند، شناخت بهتری از ساحهء بامیان ارائه نموده بتواند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه