چارت تشکیلاتی

بخش سیاسی

آقای ژان میشیل مارلود
سفیر

آقای ژان ایف روو
(DHM) مشاور اولی

آقای ایف مانویل
مشاور دومی

آقای کریستین بیک
مشاور دومی در امور نظامی-سیاسی

آقای نیکولا رویز
مشاور مطبوعاتی و ارتباطی

آقای جولیت کتس
مشاور دومی در امور چند جانبه
قنسلگری

آقای فریدریک گرپان
قنسل، مسوول سکرتریت سفارت
بخش انکشاف در سروبی و کاپیسا

آقای ستیفن کاتا
مشاور امور مربوط به کاپیسا و سروبی
بخش همکاری و فعالیت فرهنگی

آقای آرنو دورنان
مشارو همکاری و فعالیت فرهنگی و رئیس انستیتوت
فرانسوی افغانستان
آتشه دفاعی

دگروال پاتریک سیسه اتشه دفاعی
آتشه امنیت داخلی

دگروال ژاندامری ژان-پییر شونیل
آتشه امنیت داخلی
ماموریت اقتصادی

ن...
مسوول ماموریت اقتصادی
هیئت باستانشناسی فرانسوی در افغانستان

آقای فیلیپ مارکیس
رئیس

تاریخ نشر 20/10/2013

قسمت بالایی صفحه