پیروزی یک عمل جراحی اطفال : جدا ساختن موفقانهء دو دختر نوزاد بهم پیوسته [fr]

بتاریخ اول آگست 2015 مصادف به 10 اسد 1394، یک جفت دختران نوزاد بهم پیوسته، بواسطه یک تیم داکتران افغان مربوط به انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) در کابل طی یک عمل جراحی موَفقانه از هم جدا ساخته شدند. محترم داکتر جلیل وردگ، آمر بخش جراحی اطفال در شفاخانه متذکره، تیم داکتران موَظف را هدایت می کرد. هر دو دخترک نوزاد مسمآ به عایشه و صدیقه پس از پانزده روز مداوآ به شهر بزرگ بدخشان برخواهند گشت و بدینگونه یک صفحه جدید حیات شان را آغاز خواهند کرد. این خواهران دوگانگی بهم پیوسته، بعد از سپری نمودن بیش از پنج ساعت عملیات بواسطهء یک تیمی مرکب از پنج جراح و چهار نرس خانم، موَفقانه از هم جدا گردیدند.

این عمل جراحی، نخستین بنوع خود در معضل جدا نمودن نوزادان دوگانگی بهم چسپیده در تاریخ طبابت افغانستان محسوب شده و نمایانگر سعی و تلاش دسته جمعی همهء تیم جراحان اطفال است. با محبت و عطوفت زیاد، درد و رنج دو دختر نوزاد بهم پیوسته و والدین شان تسکین و آرامش یافت.

ماه گل مادرء دختران نوزادان دوگانگی گفت : "از همان شروع تصور می کردم که این یک خواب و خیال می تواند باشد. ولی وقتی می دیدم که دخترهای شیرینم با آرامی در دو بستر جداگانه می خوابند، باز فهمیدم که خواب و خیالم به واقعیت گرائیده است" !

ماه گل با شوهراش محمد حیدر در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان زندگی می کند. اعاشه و اباته خانوادهء یازده نفره آنها اساساً با عواید محدود محمد حیدر تأمین گردیده و درآمد ماهوار 7000 افغانی نان آور خانواده بایستی جوابگوی مایحتاج همهء خانوار باشد. ماه گل با کمک یک زن قریه در منزل اولاد بدنیا آورد، ولی بلادرنگ متوجه شد که صاحب دو دخترک متأسفانه بهم پیوسته شده است. غلام حیدر همسراش را برای تداوی لازمه به شفاخانه موَقت فیض آباد بُرد و داکتران این شفاخانه با مشاهدهء این حالت بحرانی و پیچیده بذریعهء طبابت از راه دور، این قضیه طبی را با محترم داکتر جلیل وردگ در کابل مطرح ساخته و در زمینه تبادل نظر نمودند. بالاخره، هر دو تیم تصمیم گرفت تا نوزادان دوقلو را هر چه سریع تر به انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) انتقال دهند. با درنظرداشت وخامت تکلیف نوزادان دوگانگی و شرایط خراب اقتصادی والدین، انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال نیز پذیرفت تا با استفاده از برنامهء حمایت از بی بضاعت ترین مریضان، معالجه مجانی را به فامیل مذکور عرضه نماید.

محمد حیدر نظر خودرا چنین بیان کرد : "من عادتاً فکر می کردم که اگر پول نداشته باشی از تداوی خوب و مَوثر بی بهره می مانی و در چنین حالتی عایشه و صدیقه ام شاید کدام آینده ای نمی داشتند. مگر شفاخانهء کابل (انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال) برایم گفت که از بابت باج و مصرف معالجه تشویشی بدل راه ندهم و باید فقط متوجه صحت و عیادت دخترهای دوگانگی ما بعد از صحت یابی شان باشم".

خانواده همراه با نوزادان دوگانگی به شفاخانه فرانسوی رفته و نوزادان فوراً در شعبه مربوطه پذیرفته شدند. بعد از معاینات زیاد، ارزیابی ها و اخذ نظریات متخصصین دیپارتمنت های بخش جراحی، انِستیزی و رادیولوژی، داکتر وردگ و تیم اش آخرالامر با امید زیاد تصمیم به یک عمل جراحی موَفقانه گرفتند. عملیات پنج ساعت طول کشید و دختران دوگانگی که قسماً در ناحیهء بطنی و آلات تناسلی باهم پیوست بودند، با مهارت خاص و بزرگی از هم جدا گردیدند.

معالجه بعدی و رسیدگی به تحول صحی دوگانگی عملیات شده تا زمانیکه بقدر کافی صحت یابند و از شفاخانه رخصت شده بتوانند، باید در واحد تداوی شدید شفاخانه پیگیری شود.

محترم داکتر جلیل وردگ در زمینه اظهار داشت : "دربارهء آینده شان خوشبینم و همه علایم طبی خوب و عالی اند. یک معضل بغرنجی بود، اما دریافتیم که این دوگانگی بهم پیوسته دختران هستند نه پسران. معهذآ، پدر شان آنها را دوباره نام داد ؛ الآن یکی شان عایشه و دومی صدیقه نامیده می شوند". در اخیر، داکتر وردگ چنین نتیجه گیری نمود : "من به تیم ما که کار شگفت انگیزی انجام داد، می بالم. دادن لبخند به هم نوع خویش چه کار نیکوی می باشد و آن امری است که ما در اینجا، در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال، هر آن می کوشیم به مریضان خود اهدآ نماییم".

انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) در سال 2006 با شراکت عامه – خصوصی استثنآیی تأسیس شده و از سوی پوهنتون آغا خان مدیریت می شود. این شراکت عامه – خصوصی میان حکومت های افغانستان، حکومت های فرانسه، موَسسه فرانسوی بنام "زنجیر امید"، "اطفال افغان" و شبکهء انکشافی آغا خان (از طریق پوهنتون آغا خان) بنوع خود یکتا می باشد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه