پیانو نواز فرانسوی در کابل

از تاریخ 25 جنوری 2014 الی 31 جنوری 2014، انستیتیوت فرانسوی افغانستان پیانو نوازجاز فرانسوی فیلیپ لیوجی را پذیرایی نمود.
در جریان یک هفته، هنرمند مذکور موسیقیدانان انستیتیوت ملی موسیقی افغانی را ملاقات نمود و برای شاگردان جوان، گاهی خیلی کنجکاو و علاقه مند به این سبک موسیقی تدریس نمود.
سه کنسرت برگزار گردید:
به تاریخ 26 جنوری، در هوتل سرینای آغا خان در حضور سفیر فرانسه آقای ژان میشل مارلود، سفیر اندونیزیا آقای انشوری تاج الدین و خانمش، آقای جوریس گیون از سفارت هالند، نماینده های اتحادیه شرکتهای آغا خان در بخش فرهنگ و تعداد زیادی از مقامات بلند پایه افغان و بین المللی.
به تاریخ 28 جنوری، در تیاترانستیتیوت فرانسوی، 211 نفر از شنیدن ساخته های جازی فیلیپ لیوجی و از تصنیف های وی که اساس آنها دوباره خوانی تازه بعضی آهنگهای فرانسوی فراموش ناشدنی که توسط جاز نوازان و موسیقی دانان دیگر به هدف شکل گیری شان در پروگرام های جهانی و برای بوجودآمدن آنچه را که ما به نام معیار های دیوک الینگتون، جیلبیر بیکو، تیلونیو مانک،کلود نوگرو،شیک کوریاو دیگران یاد میکنیم، بهره گرفتند.یک وقفه موقتی در جریان کنسرت قلب ها را تقویت کرد و همه با هیجان از جا بلند شده و با اشتیاق زیاد از کار وی تقدیر نمودند.
به تاریخ 29 جنوری، فیلیپ لیوجی با قلب فراخ در صحنه کوچک انستیتیوت ملی موسیقی افغانی بخاطر گرامیداشت از دو کنسرت موفق وی که توسط شاگردان و استادان موسیقی برگزار شده بود، سهم گرفت. در جریان این دو کنسرت عالی پیانو، جاز وآلات موسیقی سنتی، شور و تهیج را در میان اشتراک کننده گان به میان آورد.
به تاریخ 30 جنوری، فیلیپ لیوجی کارمندان سفارت فرانسه را به طرف کشتی پیانوی خود جذب نمود. کشتی که روی بحر خیالات با رویای سفر های درونی میان جاز و موسیقی باستانی حرکت میکرد؛ سواحل مختلف هم از مناظر متأثری بودند که توسط خاطرات شاعرانه از الفاظ آن آهنگهای جاویدان، معیاری و ابتکاری متأثرگردیده بودند.

تاریخ نشر 04/02/2014

قسمت بالایی صفحه