پیام تهنیت فرانسوا هولاند به کور دیپلومات ها [fr]

JPEG

"سفرای محترم،

کلمات بیانیهَ سفیر پاپ که به نمایندگی از همهَ شما ایراد نمود، خیلی مورد توجه ام قرار گرفت. همبستگی بین المللی بعد از آزمونی که فرانسه گذشتاند، با قوت و نماد تجلی نمود. در مظاهرهَ 11 جنوری تعدادی کثیری از سران دول و حکومت ها حضور داشتند. ولی بجای آنانیکه نتوانستند حضور یابند، شما خود در قلب این احساس حاضر و شاهد بودید و آن هم پیام دوستی، برادری و کرامت بود. همان کلماتی که شما آقای سفیر در سخنرانی خود بکار بردید.

حمله ای که بوسیله دهشت افگنان بر خاک ما راه اندازی شد، واقعاً یک امتحان بود. 17 کشته و 17 قربانی، سنگین ترین سوَقصد بعد از 40 سال در کشور ما ! خبرنگاران کشته شدند زیرا خبرنگار بودند ؛ پولیس ها بقتل رسیدند بخاطریکه پولیس بودند ؛ یهودان کشته شدند زیرا که یهود بودند. تمامی این قربانیان، همهَ این مردان و زنان به یک مفکوره متفق الرای بودند و آن اینکه فرانسه کشور آزادی است. متاَسفانه همین امر یگانه دلیل کشته شدن آنها می تواند باشد. آنها می خواستند آزادی را بکُشند.

قاتلین، جنایات خودرا زیرنام یک ایدیولوژی وحشت انجام می دهند. این مفکوره چه از القاعده باشد چه از داعش، همانا یک نظریهَ نفرت است. فرانسه در مقابل این حمله توانست بهترین همایش را انسجام دهد ؛ اولاً وقار خودرا حفظ کرد و متحد بود. ما هم با کارآیی پاسخ دادیم. عاملین این فجایع بوسیلهَ عملکرد نمادین نیروهای امنیتی، پولیس و ژاندارمری از انجام اعمال شوم مانع گردیدند. امشب بازپرسی ها هنوز ادامه داشت تا شرکایی احتمالی شناسایی شده بتوانند. همچنان در همکاری تنگاتنگ با همسایه ها، فعلاَ بخصوص با کشور بلژیک کار می کنیم.

این اعمال شنیع پاسخ عالی و درخور شآن تاریخ و ارزشهای مردم فرانسه را درپی داشت و تظاهرات 11 جنوری از وسعت و نیرومندی استثنآیی برخوردار بود. یک همبستگی می گفتم ، یعنی همبستگی ملی و همبستگی بین المللی هویدا گردید. در چنین حالت المنآک می خواهم اذعان بدارم که ابراز این احساسات در همه جا تا چه حدی بما قوت و افتخار بخشید. این همایش ها حاکی از دوستی به فرانسه بود. هموطنان ام هرگز این آزمون را فراموش نخواهند کرد ؛ آزمونی که به آنها صدمه وارد کرد ولی توانمندی شان را در قیام جهت اظهار وقار و بسیج شدن به اثبات رسانید. برعلاوه، در این چنین وضعیت آنها پیام کشورهای جامعه بین المللی را هم از یاد نمی برند.

دیدگاه های ما هر چه باشد و مخالفت های ما حتی به هر اندازه ای که باشد، مگر در مقابل دشمن مشترک که دهشت افگنی نامیده می شود، توانستیم اتحاد جامعه جهانی را به نمایش قرار دادیم. علیه این دشمن می جنگیم. این جنگ مقابل یک دین نیست بل جنگی است علیه نفرت. سوَقصدها در پاریس توهینی است به اسلام در جهان. مصرانه یادآهانی بعمل می آورم که مسلمانان نخستین قربانیان هراس افگنی می باشند، زیرا در نخستین وحله با نیرومند شدن بنیادگرایی و تحمل ناپذیری مواجه اند، ولی اینها یگانه قربانی این پدیده نیستند. جهت ممانعت از هرنوع مغالطه باید اقدام به هر کاری ورزیم و این کاریست که بدان مصمم ام، ورنه نقش بازی آنانیرا که میخواهند آشوب، تفرقه و رعب بیآفرینند، انجام خواهیم داد.

می خواهم هرآن و خاصتاً در این آزمون، اصولی که بنیان موقف فرانسه را می سازد، مکرراً یادآور شوم. فرانسه به همه عقاید و به تمامی ادیان احترام قایل است و این امر را تحت نام غیر مذهبی بودن انجام می دهیم. فرانسه سهم و غناء تمام فرهنگ ها را در میراث مشترک ما می شناسد. فرانسه به آزادی وابستگی دارد، به آزادی بیان و هرگز با این آزادی معامله گری صورت نخواهد گرفت. این آزادی، علی الخصوص آزادی بیان اصل بنیادی جمهوریت ما را تشکیل می دهد.

فرانسه سرزمین حقوق بشر است. این کشور معذالک باید هر شهروند خود را محافظت و امنیت اش را تاَمین نماید. فرانسه در مقابل نژادپرستی، مفکورهَ ضد یهودیت و اسلام زدآیی قاطعآنه می جنگد.

فرانسه زمانیکه مورد ضربه قرار می گیرد، می داند چگونه انضمام و اجماع آورد. وحدت اش، قدرت اش است، حتی وقتیکه قربانی خشونت ها می شویم و بایستی بدان پاسخ دهیم، یک نیروی دیگری را هم دراختیار داریم. معهذآ این نیرو که عبارت است از قوت مردم فرانسه با در نظرداشت تحکیم احترام به حقوق، درراه مبارزه علیه تروریزم بکارخواهد رفت.

فرانسه جهت فعال بودن بسطح بین المللی با قاطعیت راسخ از این آزمون بدر می آید. از هیچ چیزی نمی گذریم. در مقابل هر فشاری از سوی هر جناحی که تحمیل شود عطفی نشان نداده و نمی ترسیم. ما عمل می کنیم، زیرا ما فرانسه استیم و آگاه استیم که در راستای ارتقای ارزش های مشترک ما، در صحنهَ بین المللی از فرانسه انتظارات زیادی وجود دارد."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه