پیام تبریکیه فرانسه به رئیس جمهور جدید داکتر محمد اشرف غنی احمدزی و مردم افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخاب داکتر اشرف غنی احمدزی را منحیث رئیس جمهور آینده اعلام کرد. به رئیس جمهور جدید تبریک می گوییم.
علاوتآ یک توافقنامه ای در راستای ایجاد یک حکومت وحدت ملی میان داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالئه عبدالئه عقد گردید.
این امر به افغانستان زمینهً انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت را مساعد می سازد.
از این بابت، ما به مردم افغانستان که با اشتراک وسیع در روند انتخابات عزم و ارادهً به دست گرفتن سرنوشت شانرا ثابت ساختند، تهنیت عرض می داریم. به هردو کاندیدا که توانستند از صفحهً رقابتی انتخابات در جهت گذاشتن تهداب کار مشترک آینده بگذرند، مبارکباد می گوییم.
مقامات جدید می توانند از پشتیبانی فرانسه مطمئن باشند و فرانسه با جامعهً جهانی در کنار افغانستان قرار خواهد داشت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه