پیام آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه عنوانی ملت افغانستان

Message du président de la République
-

"پیام عنوانی ملت افغانستان،

فرانسه بعد از وقوع حمله بر یک مکتب نسوان در کابل، مراتب تعزیت و همدردی خویش را به خانواده ها و اقارب قربانیان این واقعهء ذمیم ابراز می دارد.

دهشت افگنان با انجام حمله بر شاگردان می خواستند تا جوانان را به قتل رسانند، یعنی قصد نیست و نابودی همین جوانانی که حامل و منهی رجاء و آرزوی یک افغانستانی در صلح هستند.

من در اینجا می خواهم تا از همبستگی خویش به شمایان اطمینان دهم. ما اقدامات و عملیات مان را برعلیه جهالت، تعصب و تحجر ادامه می دهیم. ما، جهت حفظ دستآوردهای مردم سالار بیست سال گذشته، مایل به استقرار یک صلح پایدار هستیم.

من جمیع متمنیان و حامیان تأمین صلح در افغانستان را دعوت به انجام گفتگو می نمایم. هیچ امری نمی تواند ارتکاب خشونت را توجیه کند !"

– پیام آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که در صفحهء فیسبوک موصوف منتشر گردیده است : https://m.facebook.com/EmmanuelMacron/posts/3137714363127795

تاریخ نشر 12/05/2021

قسمت بالایی صفحه