پُل بِرنارد - (۱۹۲۹ – ۲۰۱۵ میلادی / ۱۳۰۸ – ۱۳۹۴ هجری شمسی) [fr]

JPEG آقای پُل بِرنارد (متولد در سال ۱۹۲۹ میلادی – سال ۱۳۰۸ هجری شمسی / متوفی در سال ۲۰۱۵ میلادی – سال ۱۳۹۴ هجری شمسی)، دانش آموخته معلی، دوکتور دستور زبان و متمتع از تحصیلات متداول و مرسوم، در عین زمان یک دانشمند بزرگ و یک باستانشناس ساحه بود.

موصوف که عضو مکتب فرانسوی آتِن بود، با عطف توجه خاص به هنر مجسمه سازی باستانی، در دِلف و تازوس ایفای وظیفه نمود. آقای بِرنارد در سال ۱۹۶۱ میلادی (سال ۱۳۴۰ هجری شمسی)، درحالیکه آقای هانری سیِریگ، ریاست انستیتیوت فرانسه در بیروت را بعهده داشت، بحیث مقیم شبانه روزی انستیتیوت مزبور منصوب گردید.

نامبرده با استفاده از این دورهء صریمت خویش، به لیسی توجه مبذول داشت و چندین مرتبه در این محل اقامت گزید. در سال ۱۹۶۴ میلادی (سال ۱۳۴۳ هجری شمسی)، آقای دانیِل شولومبِرژهِ به وی پیشنهاد نمود تا به افغانستان عزیمت کرده و در ساحهء باستانی کُهنه مسجد واقع قرب سرخ کوتل تجسس و تفحص ورزد. آقای پُل بِرنارد در سال ۱۹۶۵ میلادی (سال ۱۳۴۴ هجری شمسی) مقام ریاست هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – "دافا" را تا سال ۱۹۸۰ میلادی (سال ۱۳۵۹ هجری شمسی) بدوش گرفت، و خاصتاً عطف توجه به آیی خانم مبذول داشت و در ساحه متذکره استادانه و با بصیرت و فراست فراوان حفریاتی را انجام داد. بدین ترتیب، از سال ۱۹۶۵ تا سال ۱۹۷۸ میلادی (از سال ۱۳۴۴ الی سال ۱۳۵۷ هجری شمسی) یک سلسله کارزارهای حفاری متوالی صورت پذیرفت. متأسفانه، حفریات مذکور در اثر بی ثباتی سیاسی به مرحلهء اختتام گرایید، - به عبارت دیگر از همان سال ۱۹۷۳ میلادی (سال ۱۳۵۲ هجری شمسی) فعالیت های ساحوی با دشواری و رکود مواجه گردید و بعداً ناممکن شد.

آقای پُل بِرنارد که هم مربی و هم محقق بود، در ظهور نسل جدید دانشمندانی که به مطالعاتی تا آن زمان محرم، یعنی به مطالعه و مداقه درمورد افغانستان و جمهوریت های آسیای مرکزی پرداختند، سهم گرفته ممد واقع گردید. مشارالیه بعد از سال ۱۹۷۳ میلادی (سال ۱۳۵۲ هجری شمسی) به فرانسه عودت نمود، و اوقات زندگی خویش را مصروف تدریس، تحقیق و انجام مأموریت های ساحوی در افغانستان نمود. آقای بِرنارد، در جریان دههء هشتاد میلادی (دهه شصت هجری شمسی) فعالیت های اصلی خویش را وقف طبع و نشر امور انجام یافته در آیی خانم، و اما نیز مختص به توسعهء عملیات همکاری های باستانشناسی در آسیای مرکزی نمود. بدین منوال، موصوف معهء آقای فرانز گرُنهِ، فُرصت ایفای وظیفه را در اُزبکستان، بخصوص در سمرقند کسب نمود.

سقوط نظام طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی (سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) و انجام نخستین مأموریت های ساحوی در افغانستان از جانب آقای رولان بُزَنوَل، زمینه ممکنه برگشت آقای پُل بِرنارد را در این کشوری که سال های متمادی فعالیت را بدآن اختصاص داده بود، میسر گردانید. در سال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۱۳۸۴ هجری شمسی)، وی توانست دوباره به آیی خانم برگردد، ولی بدبختانه در محل مزبور شاهد خرابی ها و ویرانی های بیشماری ازبابت یغما و تطاول بود. مومأالیه تا زمان وفات اش در سال ۲۰۱۵ میلادی (سال ۱۳۹۴ هجری شمسی)، به پیگیری خیلی نزدیک نتایج تحقیقاتی که از سوی هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – "دافا" به پیش برده می شد، و همچنان به طبع و نشر نتایج امور آیی خانم، علی الخصوص در سال ۲۰۱۳ میلادی (سال ۱۳۹۲ هجری شمسی) با اشتراک در طبع و نشر جلد سی و چهارم خاطرات هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – "دافا" مختص به مسکن خصوصی، ادامه داد.

تاریخ نشر 28/09/2020

قسمت بالایی صفحه