پنجمین دور کنفرانس بین المللی تحت عنوان "اقیانوس مان" در بالی (۲۹ – ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۷ – ۸ عقرب ۱۳۹۷)

این کنفرانس بین المللی برای جمهوری فرانسه فُرصتی بود برای ارائه و معرفی آخرین تعهدات اش درعرصهء تحفظ و توسعهء پایدار اقیانوس و سپردن تعهد فرانسه بواسطهء نمایندگی سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اندونیزیا به امدادی بسطح ۵،۲ میلیون یورو به صندوق وجهی عملکرد آبی بانک جهانی. این صندوق وجهی به منظور حمایت از بذل تلاش های انجمن های غیر حکومتی ملی و بین المللی جهت حفظ اقیانوس ها و مناطق ساحلی کشورهای در حال انکشاف بوجود آمده است.

JPEG

یک تعهد نیرومند جمهوری فرانسه در راستای حفاظت از اقیانوس ها

جمهوری فرانسه چندین تعهد را در بخش تحفظ و انکشاف پایدار اقیانوس ها، منجمله آغاز یک راهکار عملکرد ملی برای محافظت از اقیانوس ها تا سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی)، تشخیص و تثبیت زهری ترین مواد کیمیاوی برای صخره های مرجانی، جهت تعیین بهتر تدابیر مدیریت نظم های زیست محیطی مذکور، انجام یک تحقیق و مطالعه ای درمورد عوامل انعطاف پذیری و مقاومت مرجان های اقیانوس آرام، و یا هم تجهیز و اکمال شبکهء مدیریت آب های آلوده و ملوث با فلترهای ذرات پلاستیکی برای جلوگیری از پخش این چنین مواد در اقیانوس، و ایجاد یک ساختار جمع آوری و ارزش دهی به جال های ماهیگیری مستعمل، بیان و مرقوم داشته است.

جمهوری فرانسه از ساحهء اقتصادی منحصر به فرد مهمی برخوردار است که از این لحاظ مسئولیت خاصی را در قبال تحفظ و انکشاف پایدار اقیانوس ها بعهده دارد. جمهوری فرانسه در کنفرانس بالی منعقدهء جمهوری اندونیزیا، راهبرد، فعالیت ها و تعهدات اش را بخصوص در قبال دو اصل عمده برای حفاظت از محیط حیاتی بحری : یعنی، گسترش حول و حوش های بحری تحت محافظت (ای.ام.پی.) و مبارزه علیه آلودگی ابحار، معرفی کرد.

JPEG

آیندهء اقیانوس ها، یک تعامل عمده برای محیط زیست مان

اقیانوس ها تهداب نظم های زیست محیطی را تشکیل می دهد و کرهء زمین را برای بشر قابل حیات می سازد : اقیانوس ها به تناسب جوی زمین ۵۰ مرتبه بیشتر حاوی گاز کاربُن بوده، و دستکم %۳۰ گاز کاربُنی را که انسان ها تولید می کنند، در خود جذب می کند. برعلاوه، معیشت و بقای تقریباً یک میلیارد انسان وابسته با منابع تنوع طبیعی بحری و ساحلی است. آنطوریکه گزارش منتشره مورخ ۶ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۴ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی) گروه بین الحکومتی متخصصین درمورد تغییر اقلیم (ژیئک) مشخص می سازد، محیط زیست اقیانوس ها با گرمایش اقلیمی تحت تهدید قرار داشته، و تأثیراتی بر آیندهء بشریت دارد. به همین منظور، حفظ و ایجاد مجدد توازن های کنونی تحت تهدیدات، یک امر اساسی محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2018/article/5eme-edition-de-la-conference-internationale-our-ocean-a-bali-29-30-10-18

تاریخ نشر 11/11/2018

قسمت بالایی صفحه