پنجاه و پنجمین سالگرد عقد معاهدهء همکاری فرانسه - آلمان (۲۲ جنوری ۲۰۱۸ / ۲ دلو ۱۳۹۶)

ابلاغیه مشترک بمناسبت بزرگداشت از پنجاه وپنجمین سالگرد عقد معاهدهء همکاری فرانسه – آلمان، بتاریخ ۲۲ جنوری سال ۱۹۶۳ میلادی مطابق به ۲ دلو سال ۱۳۴۲ هجری شمسی

JPEG

۵۵ سال قبل از امروز، رئیس جمهور شارل دوگول و صدراعظم کونراد ادِنووِر معاهدهء همکاری میان جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان (معاهدهء اِلیزهِ) را امضأ نمودند. این معاهده که رویداد عمده ای در تاریخ دوستی فرانسه – آلمان محسوب می گردد، سنگ تهداب یک همکاری وسیع و استوار بر اعتماد میان دو کشور و شهرواندان مان را تشکیل می دهد. از این یوم تاریخی به بعد، دوستی فرانسه – آلمان ستون ادغام اروپایی توصیف می گردد.

فرانسه و آلمان یکی برای دیگری شرکای سیاسی عمده و همسایگان معتمد هستند. شهروندان فرانسوی و آلمانی باهم پیوندهای تنگاتنگ دارند. حکومت های مان عین مسئولیت را در برابر چالش های عدیده ای که دامنگیر قارهء اروپا و جهان است، بدوش دارند.

JPEG

بمناسبت گرامیداشت از پنجاه و پنجمین سالگرد امضأی معاهدهء اِلیزهِ، رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم جمهوری فِدِرال آلمان، در مطابقت با بدو روحیهء همکاری عملی و تقارب شهروندان وابسته به معاهدهء اِلیزهِ، عزم راسخ شان را در راستای تحکیم بیشتر همکاری میان کشورهای فرانسه و آلمان مجدداً تأیید نمودند.

رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان از وضع قطعنامه مشترک از سوی دو شورای ملی مان و جزم عزم شان در قبال رسمیت دهی به همکاری بواسطهء توافق پارلمانی دوجانبه رسمی، استقبال و ستایش نمودند.

JPEG

کشورهای فرانسه و آلمان، جهت غلبه بر چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنآوری دهه های آینده، سعی و تلاش می ورزند تا همکاری فرانسه – المان بازهم گسترش یابد. منظور از این مأمول، بخصوص تقویه و تجدید همکاری مان به هدف پیشرفت در مسیر یک اروپای مرفه و قادر به رقابت، مقتدرتر، متحد و مردم سالار است. هدف والای مان تعریف و اتخاذ موقف های مشترک در تمامی مسائل اروپایی و بین المللی مهم است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/55e-anniversaire-de-la-signature-du-traite-de-l-elysee-22-01-18

تاریخ نشر 28/01/2018

قسمت بالایی صفحه