پلان راهبردی بین المللی فرانسه در قبال فنآوری دیجیتالی

با وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در تعریف و اکمال خط مشی اساسی و اهدافی که عملکرد بین المللی فرانسه را در عرصهء فنآوری دیجیتالی رهنمونی می نماید، سهیم شوید.

JPEG

یک اقدام بی پیشینه

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه به شما ضرورت دارد : برای نخستین بار وزارت مذکور، یک متن سوق و جهت دهی راهبردی درمورد سیاست خارجی فرانسه مربوط به اساسات و اهدافی که عملکرد بین المللی فرانسه را در عرصهء فنآوری دیجیتالی رهنمونی می نماید، به معرض مشورت عامه قرار می دهد.

سند یادشده برای سال های آینده یک چوکات ارجاعی و برگهء راه وزارت امور خارجه محسوب می گردد. این سند نیز باید به شرکای اروپایی و بین المللی ما مسیر و اهداف پیگیری شده از سوی فرانسه را در این عرصه بهتر بفهماند.

امرمهمی است تا بمنظور اینکه این راهبرد خوبتر پاسخگوی منافع کشور فرانسه و دیدگاه ما از جهان دیجیتالی باشد، آن ابتکار در اجماع با جمیع فعالان فرانسوی ذیدخل موضوع تدوین یابد. سوالات مطرح شده در این متن، عمده و بنیادی اند. فنآوری دیجیتالی یک مأمول تعاملی همگان است : در بطن جوامع و زندگانی ما جا داشته و باعث تغییر سیاسی منوط به همزیستی ای که منشأ گزینش های اجتماعی و اخلاقی مستحکم است، می گردد. معهذأ، سهمگیری شما نقش بارز دارد.

وزارت امور خارجه فرانسه تعهد می سپارد تا به ۳۰ بیشترین کمک کنندگان مستمر پاسخ دهد. وزارت مذکور ملاقات ها را تنظیم نموده و اما نیز تحویل دهی دوباره را به متعهدترین سهمگیران بعهده خواهد داشت.

جهت معلومات مزید :
https://strategie-numerique-internationale-maedi.fr/

تاریخ نشر 15/01/2017

قسمت بالایی صفحه