پشتیبانی فرانسه از نامزدی هسپانیه به شورای حقوق بشر برای دور سه سال ۲۰۱۸- ۲۰۲۰ (۱۳۹۷ - ۱۳۹۹) و اعلام نامزدی فرانسه به دور سه سال ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ (۱۴۰۰ - ۱۴۰۲) (۱۳ جولای ۲۰۱۷ / ۲۲ سرطان ۱۳۹۶)

فرانسه در راستای ارتقای حقوق بشر جد و جهد می ورزد، و نقض و تجاوزات انجام یافته بر این حقوق را در شورای حقوق بشر و در تمامی نهادهای دوجانبه و چند جانبه افشا و محکوم می کند.

JPEG

ما اولویت های مان را با یک دیدگاه مترقی به پیش می بریم : ارتقای جهان شمولی حقوق بشر، افشاگری و تقبیح اعمال نقض و تخلفات برآن در سراسر جهان، مبارزه علیه جزأی مرگ، محافظت از حامیان حقوق و خبرنگاران، محافظت از کودکان در منازعات مسلحانه، یا مبارزه با ناپدیدشدن های اجباری، بگونه چند مثالی در موضوع یادشده.

ما در گفتمان های شورای حقوق بشر اشتراک می ورزییم، و مثلاً با معرفی قطعنامهء درمورد فقر حاد در سی و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، در همگرایی و بواسطهء شرکای مان در بدو و ابتکار این امور دست اندرکارایم.

در این چنین شرایطی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه اخیراً با آقای الفونسو داستیس همتای هسپانیوی اش، حالت و وضعیت حقوق بشر را در جهان مطمح بحث قرار داد. با درنظرداشت همسویی کامل تحلیل های مان و اشتراک عین ارزش های اروپایی، ذوات فوق الذکر باهم به توافق رسیدند تا هر دو کشور ما همصدا در داخل شورای حقوق بشر سخن رانند. معهذأ، ما عملاً تصمیم گرفتیم تا از نامزدی هسپانیه به شورای حقوق بشر برای دوره سه ساله ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ (۱۳۹۷ – ۱۳۹۹) پشتیبانی نماییم، و بدیهاً فرانسه به مقطع سه ساله بعدی که انتخابات آن در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) برگزار خواهد شد، نامزد است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/soutien-de-la-france-a-la-candidature-espagnole-au-conseil-des-droits-de-l

تاریخ نشر 17/07/2017

قسمت بالایی صفحه