پشتیبانی از محکمهء بین المللی جزأ (۱۸ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۷ حوت ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه در جو و فضایی که محکمهء بین المللی جزأ (سی.پی.ای.) در عملکرد و آینده اش، بطور روزافزونی مورد شک و سوال قرار می گیرد، از بدو مرحله بذریعه اساسنامهء روم از ایجاد محکمهء بین المللی جزأ (سی.پی.ای.) پشتیبانی، و اکنون نیز حمایت تام اش را از این مرجع قضایی جهانی تجدید می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه تذکار می دهد که محکمهء بین المللی جزأ (سی.پی.ای.) بحیث یگانه قوهء عدلی کیفری بین المللی مستمر و حاوی هدف و صلاحیت جهانی، یک نقش عمده ای را در میدان مبارزه علیه معافیت بازی می کند. تأکید باید ورزید که مبارزه علیه معافیت یکی از اولویت های فعالیت دیپلوماتیک مان را تشکیل می دهد.

به همین منظور امر اساسی محسوب می گردد که این مرجع قضایی جهانی درچوکات تعریف شده از سوی اساسنامهء روم، قادر به عملکرد، و ایفای مستقلانه، بی طرفانه و بدون مانع وجایب و مکلفیت های اش باشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/soutien-a-la-cour-penale-internationale-18-03-19

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه